Archive for the ‘Natur och biologi’ Category

En av Greenpeace grundare Patrick Moore

04/03/2014

En av Greenpeace grundare Patrick Moore blev nyligen utfrågad inför senatens kommittee ”the Senate Environment and Public Works Committee”. Du hittar dokumentet gällande utfrågningen här.

Patrick Moores berättelse är följande:

År 1971, som en doktorand i ekologi, anslöt jag mig till en aktivistgrupp i en kyrkkällare i Vancouver i Kanada och seglade i en liten båt över Stilla Havet för att protestera mot amerikanska vätebombstest i Alaska. Vi blev Greenpeace.

Efter 15 år i topkommittén lämnade jag Greenpeace som hade svängt kraftigt mot den politiska vänstern och hade börjat driva en politik jag inte ur vetenskaplig synvinkel kunde acceptera. Klimatförändring var inte ett problem då jag lämnade Greenpeace men det är det idag.

Det finns inget vetenskapligt bevis för att mänskliga utsläpp av koldioxid (CO2) är den dominerande orsaken till den obetydliga uppvärmningen av jordens atmosfär under de senaste hundra åren. Om ett sådant bevis skulle existera så skulle det finnas nedskrivet och synligt för alla. Inget verkligt bevis, som man förstår det vetenskapligt, existerar.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) konstaterar: ”Det är extremt sannolikt att mänsklig inverkan har varit den dominerande orsaken till den observerade uppvärmningen sedan mitten av det 20-de århundradet. ”Extremt sannolikt” är inte en vetenskaplig term utan utan snarare en slutledning, som i en domstol. IPCC definierar ”extremt sannolikt” som som en sannolikhet på ”95 – 100%”. Men då man studerar detta så upptäcker man att de här siffrorna inte är ett resultat av matematiska beräkningar eller en statistisk analys. De har ”uppfunnits” inom ramarna för IPCCs rapport för att uttrycka en ”expert opinion” ur IPCCs kontributorers synvinkel.

Denna expertuppfattning är baserar, nästan helt och hållet, på resultat från sofistikerade datormodeller som har konstruerats för att förutse framtida klimat. Som många observatörer har konstaterat, inkluderande Dr. Freeman Dyson från Princeton Institute for Advanced Studies så är en modell ingen kristallkula. Det kan hända att vi uppfattar modellen som sofistikerad men vi kan lika lite förutse framtiden utgående från datormodellen som vi kan göre det med en kristallkula, genom att kasta benbitar eller rikta böner till gudarna.

Det kanske enklaste sättet på vilket man kan visa felet i den ”extrema sannolikheten” är att titta på historiska data. Då vi ser på historien har vi en viss säkerhet jämfört med förutsägelser av framtiden. Då det moderna livet utvecklades för 500 miljoner år sedan var koldioxidhalten i atmosfären tio gånger högre än idag och livet mådde mycket bra.

För 450 miljoner år sedan gick vi in i en istid då koldioxidhalten var 10 ggr högre än idag. Det finns en viss korrelation, men lite bevis, för ett direkt kausalt samband mellan CO2 och den globala temperaturen. Det faktum att vi både hade höga temperaturer och en istid under en tid med hög koldioxidhalt i atmosfären talar mot att det skulle vara säkert att mänskliga koldioxidutsläpp skulle vara orsak till stigande temperaturer.

Vi är fortfarande inlåsta i något man kunde säga är den Pleistocena istiden med en global medeltemperatur på 14,5 grader C. Man bör jämföra detta med en medeltemperatur på ca. 12 grader C under den djupaste istiden och 22 grader C under långa tider innan den senaste istiden. Under växthustiderna fanns det inte is vid polerna och allt land var tropiskt eller subtropiskt. Så nyligen som för 5 miljoner år sedan var de kanadensiska arktiska öarna helt skogbeklädda. Vi lever idag i en ovanligt kall period i Jordens historia och det finns ingen anledning att inte anta att ett varmare klimat skulle vara bra för mänskligheten och för de flesta djur. Det finns många orsaker till att anta att en stark nedkylning av klimatet skulle vara katastrofal för den mänskliga civilisationen.

Om vi studerar tiden närmare vår egen tid så kan det vara nyttigt att studera medeltemperaturen på jorden under de senaste 130 åren. IPCC konstaterar att mänskligheten är den dominerande orsaken till uppvärmningen efter ca. 1950. Från 1910 till 1940 steg temperaturen med 0,5 grader C under en trettioårsperiod. Sedan avstannade temperaturökningen under ungefär 30 år för att följas av en stegring på 0,57 grader C från 1970 till år 2000. Efter detta har temperaturen inte stigit, det kan t.o.m. hända att temperaturen har sjunkit en aning. Ovanstående är ett gott argument som talar mot klimatmodellerna eftersom koldioxidhalten i atmosfären har fortsatt att öka.

Temperaturstegringen från 1910 till 1940 var i det närmaste identisk med temperaturstegringen mellan 1970 och år 2000. Trots detta ger IPCC inte mänsklig inverkan skulden för stegringen mellan 1910 och 1940. De är mycket tydliga med att konstatera att endast ökningen efter 1950 beror på mänsklig inverkan. Varför tror IPCC att temperaturökningen efter 1970 beror på människan då en i det närmaste identisk temperaturstegring i början av 1900-talet beror på naturliga orsaker.

Det är viktigt att inse, då vi konfronteras med skrämmande förutsägelser gällande en två graders stegring i den globala medeltemperaturen, att människan är en tropisk art. Vi utvecklades nära ekvatorn där temperaturer under noll var okända. Den enda orsaken till att vi kan överleva ett kallt klimat är elden, kläder och hus. Man kan säga att frost och is är livets fiender förutom några få arter som under Pleistocen tid har anpassat sig till låga temperaturer. Det är ”extremt sannolikt” att en högre temperatur än vad vi har idag skulle vara mycket bättre än lägre temperatur.

Jag inser att mina kommentarer går emot stora delar av den spekulation om klimatet vi kan se idag. Jag är dock säker på att historien kommer att ge mig rätt både gällande det dumma i att förlita oss på klimatmodeller och att ett högre temperatur skulle vara bra för de flesta arter.

Om vi vill bevara den naturliga biodiversiteten, djurliv, och mänskligt välbefinnande så borde vi samtidigt planera både för uppvärmning och avkylning men så att vi inser att en nedkylning skulle vara det skadligare alternativet. Vi vet inte om det nuvarandet stoppet i uppvärmningen kommer att fortsätta eller om temkeraturen i framtiden kommer att stiga eller sjunka.

Vi vet att klimatet med extremt stor sannolikhet alltid förändras, och ibland stoppar upp, och att vi inte är kapabla att utgående från vår begränsade kunskap säga i vilken riktninge utvevklingen går.

Översvämningarna i England

16/02/2014

Översvämningarna i England verkar inte vara en följd av global uppvärmning utan de är en direkt följd av vansinniga EU-direktiv kombinerade med lokala gröna monsterbyrokrater (Young) som medvetet återskapar våtmarker för fåglar och vilddjur … ett litet problem är dock att våtmarkerna man vill återskapa idag är bebodda av vanliga människor.

Ett EU-direktiv från år 2007 krävde att man för att hantera översvämningsrisker skulle införa områden till vilket vatten i händelse av översvämning kunde ledas (flood plains). Det här var vad Young hade väntat på. Hon hade hållit föreläsningar om att en av hennes myndighets topprioriteter skulle vara att skapa levnadsutrymme för vilda djur genom att låta våtmarker återgå till vildmark. Hon förklarade i en intervju år 2008 att det är mycket dyrt att skapa nya naturreservat. Det absolut billigaste sättet skulle vara att helt enkelt låta naturen sköta saken genom att stoppa dräneringen av våtmarkersåsom Somerset Levels. Receptet hon gav i sina föreläsningar var: Vilda djur … tillsätt vatten!

En förfrågan till miljöministeriet (Christopher Booker): Miljöministeriets svar på varför Themsen inte hade muddrats var att EU-direktiv hade gjort detta oekonomiskt.

Du hittar mera information på JoeNova.

Bilden är från The Spectators artikel nedan.

Tidningen The Sectator visar också att översvämningarna i hög grad är en följd av myndigheternas agerande.

En öppen fråga till våra egna myndigheter och politiker inför EU-valet: Vilka har ett större värde, levande människor eller vilda djur?

… Vi kan i vårt eget land se motsvarande tendenser. Hur kan vi göra os av med gröna byrokratmonster?

Kära MEP och chefen för Landsbygdsverket

09/02/2014

Nedanstående brev är baserat på http://www.dearcustomerrelations.com/best-ever-mischief-letters/defra-the-not-rearing-pigs-business/  via bloggen JoeNova. Eftersom brevet visar på en god businessidé så har idén utvecklats en aning så att mera diversifierad utveckling av vår landsbygd blir möjlig. Eftersom det ekologiska fotspåret bör vara mycket litet så vore kanske nedanstående ”Clean Tech” värd att satsa på i vårt kalla nordliga land …

Kära MEP och chefen för Landsbygdsverket,

En vän till mig, som för närvarande sysslar med jordbruk, fick nyligen en utbetalning på 3000 Euro från Landsbygdsverket för att inte föda upp grisar. Jag skulle också vilja inleda ”inte föda upp grisar” business.

Vilken typ av bondgård lämpar sig enligt er uppfattning bäst för att inte föda upp grisar på och vilken är den bästa rasen grisar att inte föda upp? Jag vill försäkra mig om att jag i detta ärende följer alla myndighetsdirektiv i enlighet med vad EU föreskriver i CAP (Common Agricultural Policy).

Jag skulle föredra att inte föda upp svin för baconproduktion men om detta inte är den typ ni inte vill föda upp så kan jag mycket väl tänka mig att inte föda upp svin för produktion av skinka. Finns det fördelar av att i vårt klimat inte föda upp någon ovanligare ras såsom vildsvin eller är situationen redan den att alltför många redan inte föder upp dem?

Min uppfattning är, att den besvärligaste faktorn i programmet kommer att vara att föra noggrann bok över hur många svin jag inte har fött upp. Ordnas det från myndigheternas sida kurser i denna typ av bokföring?

Min vän är mycket nöjd med den här typen av business. Han har fött upp svin under fyrtio års tid och den bästa årsvinsten han kom upp till var motsvarande 1700 Euro år 1968. Alltså fram till i år då han fick betalt för att inte föda upp svin.

Om jag får 3000 Euro för att inte föda upp 50 svin så får jag då 6000 Euro för att inte föda upp 100?

Jag har planerat att inleda verksamheten i liten skala till att börja med genom att begränsa mig till att inte föda upp ungefär 4000 svin vilket betyder ungefär 240 000 Euro för det första året. Då jag får mera erfarenhet av att inte föda upp svin så tänkte jag höja mina målsättningar till 40 000 svin under det andra året för vilket jag förväntar mig ungefär 2.4 miljoner från Landsbygdsverket. Jag kom plötsligt att tänka på att, kan jag månne få ut säljbara utsläppsrätter för alla dessa svin som inte släpper ut skadlig och nedsmutsande metangas?

En annan fråga: Svinen jag planerar att inte föda upp kommer att minska behovet av spannmål med ungefär 2000 ton. Jag har förstått att ni också betalar bönder för att inte odla grödor. Kan jag få ersättning för att inte odla spannmål för de svin jag inte föder upp.

Jag har också planer på att ge mig in i businessen ”icke mjölkande kor”. Kan ni skicka information om detta också. Kan ni också skicka mig information om ersättning för att hålla mina fält i träda. Kan fält i träda hanteras virtuellt över nätet, jag har flera tusen virtuella hektar som kan sättas i träda.

En gård planerad för 40 000 svin som inte föds upp, ickeproduktion av stora mängder foderspannmål och mjölk som inte produceras kräver naturligtvis en ekologisk energikälla. Jag har planerat att anlägga en stor vindkraftpark på de virtuella fält jag för tillfället har i träda. Jag har hört att det regelbundet inom EU uppstår situationer då vindkraften producerar så mycket elektricitet att elpriset blir negativt. Jag kunde tänka mig att erbjuda en stor vindkraftpark som kunde reglera eltillgången då det finns ett överutbud på el genom att koppla in min vindkraftpark som inte producerar el under de perioder då elpriset från vindkraften är negativt. Under dessa perioder skulle jag nöja mig med en ersättning för utebliven maximiproduktion på 400 MW.

Jag har option på en vindkraftspark som är perfekt för den planerade produktionen.

Då jag ser på ovanstående planer inser jag att jag blir helt arbetslös. Kan ni ge mig information om de bäst betalda arbetslöshetsalternativen?

Jag kommer naturligtvis att rösta på ert parti i nästa val.

Med vänlig hälsning

XXXX

EU och biobränslen en skandal

18/12/2013

Den här artiken är baserad på en artikel av Bjorn Lomborg i tidningen The Telegraph.

På EU kommisionens hemsidor läser vi:
Under the Directive 2003/30/EC on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport, EU established the goal of reaching a 5.75% share of renewable energy in the transport sector by 2010.

Under the Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources this share rises to a minimum 10% in every Member State in 2020. Regarding the expand of biofuels use in the EU, the Directive aims to ensure the use of sustainable biofuels only, which generate a clear and net GHG saving without negative impact on biodiversity and land use.

I princip låter ju ovanstående vettigt, vi byter ut en del av bränslet mot förnyelsebara bränslen och slutresultatet blir mindre CO2 utsläpp och alla är nöjda … eller:

Bjorn Lomborg skriver:
Förra veckan missade EU en möjlighet att göra slut på det mest slösaktiga av alla gröna program i vår tid — ett program som kostar miljarder pund årligen och som tvingar åtminstone 30 miljoner människor att gå hungriga varje år. Genom att man inte kunde enas om ett tak på användningen av biobränslen så har ministerrådet gett stöd för en teknologi som är illa för både skattebetalare och miljön. Lagstiftningen kommer nu att fördröjas till 2015.

Historien om införandet av biobränslen är ett gott exempel på hur man har låtit goda intentioner leda till ett katastrofalt slutresultat. Det är intressant att se hur starka och pseudogröna intressen fortsätter att stöda en vansinnig politik. Man får dock hoppas att information om vad användningen av biobränslen leder till, på längre sikt, kan leda till en bättre politik.

De gröna lanserade ursprungligen biobränslena som ett vapen mot global uppvärmning och man påstod att de skulle leda till mycket mindre CO2 utsläpp än fossila alternativ. Då växter tar upp CO2 då de växer så kommer förbränning av växten att senare leda till i princip ingen total emission av koldioxid överhuvudtaget.

Drömmen har blivit en mardröm då t.o.m. miljömänniskor vänder sig emot den. T.o.m. Al Gore säger att biobränslen är ett misstag.

Då man undersöker hur produktionen av biobränslen påverkar matproduktionen märker man att de arealer som används för produktion av biobränslen helt enkelt ersätts av att ny adlingsmark bryts på annat håll och resultatet blir ökade CO2 utsläpp. Innan biobränslen kan användas måste det biologiska materialt behandlas industriellt så att man får fram användbara biobränslen, pellets, dieseloja. Då man producerar biobränslena så släpper processerna ut betydande mängder CO2 vilket kraftigt minskar fördelarna med biobränslena.

I EU har man ersatt 5% av bränslet i transportsystemet med biobränslen. Om biobränslen faktiskt skulle vara utsläppsfria så skulle CO2 utsläppen minska med 5% vilket motsvarar 59 miljoner ton CO2 per år fram till 2020.

En ny studie av International Institute for Sustainable Development visar att avskogning, gödsel och fossila bränslen som används vid produktionen av biobränslen ger upphov till emission av 54 miljoner ton CO2. Hela 92% av de sparade CO2 utsläppen släpps helt enkelt ut på annat håll i stället. Då man ser på endast biodisel så blir nettoeffekten sannolikt negativ d.v.s. användningen av biobränslen ökar de totala utsläppen.

De totala inbesparingarna i EU är minimala 5 Mt eller 1/10% av Europas CO2 utsläpp. T.o.m. utslaget på ett helt århundrade är inbesparingarna helt minimala.

Kostnaden för skattebetalarna är ungefär 6000 miljoner pund/år och varja ton man har undvikit att släppa ut kostar ungefär 1200 pund. Det Europeiska ”cap and trade” systemet uppskattas kosta ca. 4 pund/ton vilket betyder att biobränslena kostar ungefär 300 ggr mer.

Situationen blir inte bättre av att de bästa ekonomiska uppskattningarna tyder på att ett ton inbesparade CO2 utsläpp ger minskade miljöskador värda ungefär 4 pund. Det här betyder att för varje Euro/pund som satsas på biobränslen så kommer vi att undvika klimatskador för ungefär 1/4 cent. Det här är ett extremt ineffektivt sätt att hjälpa världen.

Man tycker att ovanstående borde få politikerna att reagera, men det är antagligen alltför mycket begärt. Situationen blir värre. Ursprungligen ville man i EU att man skulle nå upp till 10% användning av biobränslen använda i trafiken år 2020 d.v.s. man planerade en fördubbling av dagens användning. Nu när man börjar inse vilket vansinne biobränslena är så planerar man att sänka målet till 7%.

Det Europeiska ministerrådets oförmåga att ta ett beslut leder nu till att vi är tillbaka vid målet 10% vilket skulle fördubbla kostnaden för Europeiska skattebetalare. Om man skulle få tio procent av bränslet från växter skulle detta minska utsläppen med minimala 9 Mt och höja priset på varje inbesparat ton CO2 till 1260 pund. Effekten på temperaturen vid århundradets slut blir 0,00025 C. Temperatursänkningen är så liten att den är helt omätbar.

De ofantliga kostnaderna för biobränslen i förhållande till extremt liten nytta är ändå endast en del av det som är el med biobränslen. Produktion av biobränslen i Europa tar upp en uta av samma storleksordning som Belgien och en motsvarande yta tas upp utanför Europa för import till Europa. Utanför Europa skövlas regnskogar då man anlägger plantager för palmolja som exporteras till Europa.

Bjorn Lomber fortsätter:
Man utnyttjar snabbväxande träd såsom Poppel, Sälj och Eucalyptus för produktion av biobränslen. Olyckligtvis så ger de här träden ifrån sig ämnet isopren som förorenar luften och påverkar människornas hälsa. En studie av Universitetet i Lancaster (Lancaster University) visar att om man ökar den odlade arealen så att man når upp till EUs mål 10% så kommer luftföroreningarna att öka, man får ungefär 1400 extra dödsfall och årskostnaden är 5,2 miljarder pund per år.

Viktigast, ur en moralisk synvinkel, är att användning av odlingsmark för att producera bränsle är en styggelse i en värld där nästan en miljard människor fortfarande går hungriga. Man har uppskattat att den areal europeiska biobränslen kräver skulle kunna föda 100 miljoner människor … och det Amerikanska biobränsleprogrammet använder ännu mera mark.

Priset på mat har stigit rätt kraftigt under de senaste åren. Biobränslena är inte den enda orsaken till prisstegringarna men de spelar en betydande roll. Det är svårt för fattiga att köpa mat när välmenande västerlänningar driver uppp matpriset med hjälp av kraftigt subventionerade biobränslen. Man har uppskattat att omkring 30 miljoner människor svälter som en direkt följd av användningen av biobränslen. Om vi inte får kontroll över biobränslemonstret så kan ytterligare 45 – 135 miljoner människor svälta år 2020.

Om biobränslen åstadkommer onödiga dödsfall och svält och lidande för tiotals miljoner människor. Varför använder man då biobränslen? Svaret är den Gröna Rörelsen. Tiotals miljarder i form av subsidier och skatterabatter köper/samlar många intressenter som hoppas utnyttja systemet för egen vinning. Al Gore konstaterade: ”När ett sådant program har startats så är det svårt att kontrollera de lobbyistgrupper som håller det igång.” Han medger att han tryckte på för att öka biobränsleprogrammen för att de hjälpte bönder i hans hemstat Tenessee och dessutom var populära i Iowa som är en viktig stat vad gäller presidentval i USA.

Kostnaderna för klimatpolitiken är ofantliga. Man har uppskattat att klimatpolitiken kostar ungefär 1000 miljoner euro per dag. Vindkraften kostar ungefär tio gånger mer än den uppskattade nyttan i form av minskade utsläpp. Solpaneler kostar ungefär hundra gånger mer än den beräknade nyttan. Å andra sidan är det självklart att det finns många grupper som har ett intresse av att penningkranarna pumpar in 136 000 miljoner dollar årligen i dessa teknologier.

Opposition till spridningen av biobränslen pekar på möjligheterna för en mera rationell klimatpolitik. Om vi kan stoppa ökningen av användningen av biobränslen kan vi spara liv, spara pengar, och finna bättre metoder för att hjälpa människor i nöd. Det saken gäller är att investera i mera produktiva odlingsmetoder som kan föda fler människor till en lägre kostnad medan mark samtidigt frigörs för vilda djur.

Nu är det tid att säga nej till den omoraliska biobränslegalenskapen. Det räcker inte med att begränsa ökningen av biobränslena, vi måste eliminera dem helt.

Bjørn Lomborg är chef för Copenhagen Consensus Centre. Han har nyss get ut en ny bok ”How Much Have Global Problems Cost the World? A Scorecard from 1900 to 2050’.

Utsikt från mitt fönster, allt är inte illa här i världen!

09/12/2013

Vintern är här igen, det går inte att förneka. Vinterns senaste köldrekord i Finland på -38 grader Celsius slogs idag på morgonen då demperaturen i Sodankylä sjönk till -39 grader klockan sex på morgonen. Här nere i söder är det varmare, termometern visade -5 på morgonen.

Då det blir kallt blir det också livligt utanför huset. Jag stod igår tillsammans med min hustru och tittade ut genom köksfönstret på ett moln av småfåglar  som flög skytteltrafik till fågelbordet. En lång stund satt en hackspätt och lät sig väl smaka. Hur det kan se ut dokumenterade jag senaste vinter med hjälp av fjärrstyrd kamera placerad några meter från fågelbrädet. Jag visar några bilder från den bildserien nedan.

IMGP5566

En översiktsbild över trädgården där fåglar och rådjur matas. Bilden är tagen på förmiddagen idag (9.12.2013). Fågelmataren hänger på samma plats som senaste år. Klicka på bilden så ser de den i bättre upplösning.

IMGP3972

Nästan trafikstockning vid fågelmataren.

Last_turn_going down_for landing

Landningsvarvmålet till höger närmar sig.

Last_waiting_round_turning

Landningsvarv.

Oops_approch_slightly_low

Oj jag kom in lite lågt…

Not_a_perfect_landing_I_did_it

Är man skicklig så fixar det sig ändå!

Rådjursbilderna längre ner är tagna genom vårt farstufönster idag den 9.12.2013. Lägg märket till den fantastiska skyddsfärgen rådjuren har!

IMGP5567

Det går ibland att dela på matskålen. Då stora bocken är på plats körs de övriga bort tills han har ätit sig mätt. Vi lurar bocken genom att sätta ut flera matskålar, då hinner inte bocken övervaka alla vilket betyder att alla kan äta.

IMGP5569

Ett ungt rådjur anländer genom skogen och kontrolleras innan det släpps fram till matplatsen.

IMGP5570

Lilla bocken bruse. Det här är antagligen sista vintern han får vara med flocken. Snart blir han bortkörd av den stora bocken.

IMGP5572

Samling vid matplatsen men det gäller att vara på sin vakt och kontrollera vad den där människan i fönstret håller på med.

IMGP5575

Lägg märke till den perfekta skyddsfärgen!

Om bilderna:

Dagens bilder är tagna genom vårt farstufönster vilket i viss mån sänker kvaliteten. Kameran är en systemkamera Pentax K10 med ett Takumar-F Zoomobjektiv 70 – 210 mm. De flesta bilderna har tagits med ungefär 200 mm brännvidd.

Den stora gröna dödsmaskinen, VAB

08/12/2013
Jag hittade en intressant artikel som berör samma fråga som jag har behandlat i Vilket värde har den fattige för Greenpeace. Artiken nedan behandlar samma grundläggande fråga men ur en något annan synvinkel. Du hittar orginalet på bloggen Pointman’s. Orginalet är på Engelska. Översättning av Lars Silén.

Den stora gröna dödsmaskinen: Vad är VAB?

Det här är den första i en serie artiklar som behandlar det lidande den politik som drivs av det jag kallar den gröna dödsmaskinen åstadkommer. Jag har aldrig sett kampen mot den perversion den gröna rörelsen har blivit som någon form av intellektuell brottningsmatch i blogosfären. Det är fråga om ett verkligt krig mot en elakartad antimänsklig rörelse som rent konkret dödar människor nu, i detta ögonblick, den här morgonen, den här kvällen och natten. Det är verkliga människor som dör en verklig död i utvecklingsländerna på grund av den gröna rörelsen, glöm aldrig det. Varje gång du står upp och kämpar mot eco-fascism så försvarar du försvarslösa människors liv.

VAB står för Vitamin A Brist. Det här är inget större problem i den utvecklade världen men det är ett stort problem i utvecklingsländerna. Brist på vitamin A åstadkommer flera direkta och indirekta medicinska problem men det allvarligaste är hur synen påverkas. VAB åstadkommer blindhet och i huvudsak i små barn. Varje år blir uppskattningsvis en halv miljon barn i utvecklingsländerna blinda till följd av brist på vitamin A.

Blindheten är irreversibel (vilket betyder att synen inte återkommer även om barnen senare får A vitamin) och hälften av de här barnen dör inom ett år efter att ha blivit blinda.

Problemet är i högre grad felaktig kost än undernäring. Det finns helt enkelt inte tillräckligt vitamin A i den mat som man odlar i stora delar av Asien och Afrika. Lösningen var att försöka använda genteknologi för att modifiera en gröda som är allmänt tillgänglig i utvecklingsländerna så att den skulle producera det behövliga A-vitaminet. Grödan man valde var ris och Ingo Potrykus och Peter Beyer inledda arbetet år 1992. Arbetet var inte bara häpnadsväckande vad gäller arbetsmängden utan dessutom tekniskt brilliant. Jag kan inte komma på någon som skulle vara mer värt ett Nobelpris än de här forskarna men de har inte fått det och kommer sannolikt aldrig att få det.

De lyckades! År 2000 hade de skapat en ny variant av ris genom att klippa in en gen från Påsklilja av alla källor. Det här gav det nya riset dess distinkta gyllene färg och är orsaken till dess namn ”Gyllene ris”. Gyllene ris innehåller något ingen annan rissort har; beta caroten (finns i t.ex morot) som är en vitaminprekursor d.v.s. kroppen kan använda beta caroten till att själv framställa vitamin A. Vidareutveckling av det Gyllene riset har ökat halten beta caroten med en faktor tjugo. En liten skål av det här riset varje dag ger allt det vitamin A en människa behöver.

Det här riset har testats mer än någon annan bioteknisk produkt utan att man har kunnat hitta några som helst negativa effekter på människor eller på miljön … ingenting och reset ger det behövliga vitamin A tillskottet.

Riset har varit färdigt för produktion och distribution i många år och det kommer sannolikt att ännu få vänta många år. Varför i den vanliga människans namn är det inte tillgängligt nu?

Orsaken är den gröna miljörörelsen. Den gröna rörelsen har systematiskt förhindrat utvecklingen av gyllene ris och förhindrat att riset tas i produktion. Metoderna har varit juridiska eller administrativa eller direkt illegala. Det stora problemet med den gröna rörelsen är att de har nolltolerans mot alla typer av bioteknologi även om man kunde rädda liv idag. Fanatiker kan inte ändra sitt tänkande.

Samtidigt, de har inga alternativa lösningar att erbjuda så ”business as usual” är vad som erbjuds. Den gröna rörelsens huliganer förstör testfält (samtidigt som man bjuder in media) och man bromsar gyllene ris via byrokratiska och legala metoder. Eftersom den gröna rörelsen har stort inflytande över hur utvecklingshjälp skall användas, används det här fränt för att muta länder, som visar tecken på att ta ibruk den nya grödan, att låta bli.

Om i något land i Europa eller någon stat i USA eller någonstans i den utvecklade världen, en halv miljon barn skulle bli blinda varje år till följd av vitaminbrist som enkelt kan åtgärdas, skulle problemet ha lösts för länge sedan och förbaskat snabbt. Problemet är att offren finns i utvecklingsländerna vilka är relativt osynliga och fritt kan sparkas om kring, som en fotboll, hur man vill. Alltför många människor tror att de vet vad som är bäst för dem vilket betyder att en modelivsstil i den utvecklade delen av världen dödar och gör barn blina i utvecklingsländerna.

Man har inte sett stora mängder människor med brist på vitamin A sedan Stalins gulagarkipelag och Hitlers koncentrationsläger. Många av offren (Stalins/Hitlers) led av nattblindhet som är första steget mot total blinhet. Jag har valt att skriva om en specifik aspekt på vad brist på vitamin A leder till runt om i världen men problemet är större. WHO uppskattar att brist på vitamin A påverkar en tredjedel av alla barn under fem år globalt och dödar 670 000 barn årligen. Mera information om brist på vitamin A hittar du genom att googla … det är otrevlig läsning.

Jag valde att inleda den här serien av artiklar om den gröna dödsmaskinen eftersom antalet offer är mycket mindre är i den gröna rörelsens andra brott mot mänskligheten. Man bör dock komma ihåg att offren i huvudsak är små barn. Då antalet offer uppgår till miljoner är de helt enkelt för många att direkt känna empati för. Joseph Goebbels sade flera gånger att sex personers död har en större inverkan än sex miljoners död. Kommande artiklar kommer beklagligtvis att behandla mord på miljoner.

Patrick More, en av grundarna till Greenpeace, som senare gick ur organisationen i protest mot den riktning den hade tagit, kallade de människor som förhindrar introduktionen av gyllene ris ”mördare”. Jag instämmer men jag vill ytterligare precisera, de är barnamördare. Om det finns ett helvete hoppas jag att de skall brinna i det!

Översättarens anmärkning:
Det gyllene riset var färdigutvecklat ca. år 2000. Om man antar att ytterligare fem år skulle ha behövts för att sprida utsäde och ta i bruk riset så kan vi anta att man hittills har obstruerat 8 år. Detta skulle då enligt WHO:s uppskattning betyda att 5,3 miljoner barn hittills har dött i onödan.

Varför ser man inte den här informationen på Hbls sidor?

©Pointman

Citronsyra E330, surhetsreglerande ämne … allergier

07/12/2013

Jag spelade tillsammans med vår folkmusikgrupp på fredagen den 6.12 d.v.s. på självständighetsdagen. Efter att ha spelat i ungefär en och en halv timme plockade vi fram te och glass. Det är så här vi fördriver våra fredagskvällar, vi spelar och vi sitter och pratar.

Vid tepausen konstaterade någon att citronsyra är ett väldigt suspekt tillsatsämne (E330). Min första reaktion var att det där måste vara smörja och någon typ av urban legend. Då vi grävde djupare i frågan, alla har ju idag nätet med sig, så visade det sig att situationen blev bara värre. Mera om detta längre fram.

Citronsyra (av latinets Acidum citricum) är en karboxylsyra med summaformeln C6H8O7. Den utvinns bland annat ur omogna citroner. Citronsyra kan även erhållas genom att i näringslösning odla borstmögelsvampen Aspergillus niger[1]. Citronsyrans salter och estrar kallas citrater.


Bilden är från Wikipedia.

Citronsyra, en självklar ”naturprodukt” framställd ur frukt kan väl inte vara något större problem om man inte precis råkar vara citrusallergiker. Problemet är att kanske 70% av all citronsyra idag framställs i Kina via en helt annan process. Man låter t.ex. majs mögla med hjälp av svartmögel aspergillus niger … svampen kan också förekomma i hus och då blandas ihop med andra liknande svartmögelarter. Då majsen bryts ner så kommer mögelsvampen att bl.a. producera citronsyra. Citronsyran kan fällas ut med någon lämplig hydroxid varefter saltet med hjälp av en syra kan förvandlas tillbaka till citronsyra. Alternativt kan en process baserad på bensen användas (bensen är kraftigt karcinogent).

Vi lever i ett samhälle som i allt högre utsträckning, till följd av båda föräldrarna arbetar i en familj, använder industriellt tillagad mat. En mycket stor del av den färdigmat vi använder innehåller citronsyra E330 (eller besläktade ämnen) som ett såkallat surhetsreglerande ämne. Jag gjorde en snabbkoll i butiken idag och hittade t.ex. ingen blandsaft som inte skulle ha innehållit citronsyra. Vill man undvika citronsyra så står man antagligen inför ett rätt stort jobb, E330 används nästan överallt. Som storkonsument av glass så hittade jag E330 t.o.m. i päronglass …

Anders hade tipsat om en intressant artikel på nätet om citronsyra av Irene Hultqvist. Irene berättar om allergiproblem som sonen Linus fick som åttaåring. Irenes berättelse hittar du här. Jag har tagit mig frihet att kopiera Irenes berättelse nedan (se länk ovan om du vill läsa orginalet):

—– Irenes berättelse

Frågan: Varför är så många allergiska nu?

Jag heter Irene Hultqvist. Är född 1955 och har under de senaste decennierna sett hur allergierna ökat i antal och omfattning. Som kärringen mot strömmen har jag aldrig accepterat att det är miljön vi är allergiska mot. Naturligtvis skall vi under vår och försommar kunna vistas ute, i den spirande grönskan, utan att få besvär av pollen, gräs eller någonting annat. Vi skall kunna njuta av naturen och inte behöva stänga in oss. Varför reagerar vi på pollen nu, när vi inte gjorde det förut? Jag har alltid jämfört med när jag växte upp i början på 60-talet. Jag kommer bara ihåg att en enda av mina skolkamrater hade allergi. Vad var det som hände på 60-talet, jo, kvinnorna började arbeta, de fick mer pengar och tiden till matlagning blev begränsad. Livsmedelsindustrin vann mark och halvfabrikat gjorde snabb entré i det svenska hemmet.

Jag vill med min berättelse göra människor medvetna om att det kanske är tillsatserna i maten som ställer till oreda i kroppen.

Upptäckten

Att en morgontrött son skulle lösa problemet med sin egen pollenallergi kunde jag aldrig ana.

En trött tonåring som i sista minuten kom iväg till skolan utan frukost och därmed blev av med sin allergi blev startskottet till mitt engagemang i allergifrågan.

När min son Linus blev allergisk som åttaåring och via test fick veta att han inte tålde björkpollen, gräs och vissa pälsdjur, då satte mina funderingar och tankar igång på allvar. Jag trodde helt enkelt inte på att miljöfaktorer var orsaken till den ökade mängden allergi, utan mina tankar kretsade kring; Vad innehåller vår mat och dryck nu och som inte fanns med i kosten före 70-talet?

Vår och sommar fick min son ta ögondroppar och nässpray för att klara sin allergi. Än värre blev problemen när vi var ute på havet i segelbåten. – Jag trodde jag skulle bli tokig. Varför blev Linus symtom värre under seglingssemestern? Var fanns pollen, gräs eller pälsdjur när vi var ute på sjön? Efter våra seglingssemestrar fick Linus söka hjälp på vårdcentral för att få cortisontabletter och därmed bli av med sina symtom.

Åren gick och Linus symtom kvarstod. Han blev tonåring och började på gymnasiet. En dag i april 2002 kom han hem och tyckte det var konstigt. Alla andra allergiker hade kli i ögonen, men inte han. Då såg jag min chans att utreda hans kostintag. Vad var det han hade ätit eller inte ätit det sista dygnet? Jo, Linus hade försovit sig och inte ätit någon frukost den morgonen!

Jag bad honom hoppa över frukosten nästa dag också och allergisymtomen uteblev. Linus frukost bestod oftast av yoggi, äppel- eller apelsinjuice med smörgås. Vardagen övergick i helg och på lördagsmorgonen vaknade Linus rödögd och varig i ögonen. Då sa jag till honom att nu får vi gå igenom vad du åt igår som du inte ätit eller druckit i veckan. Men det var ingen skillnad på maten han ätit utan skillnaden var att Linus druckit en läsk på fredagskvällen.

Genom att gå igenom innehållsförteckningnarna för Linus frukost och läsk kom vi fram till att den gemensamma nämnaren var citronsyra. Slutsatsen blev allså att det är citronsyran som är allergiboven. Vi såg till att rensa bort all mat och dryck som innehöll citronsyra och den våren behövde Linus ingen allergimedicin. Sedan dess har han inget besvär av sin allergi så länge han inte äter eller dricker något som innehåller citronsyra, eller E330, som är E-beteckningen för citronsyra.

Nu förstod vi också sambandet mellan Linus kraftiga allergisymtom under seglingssemestrarna. Linus hade under semesterperioden en stor konsumtion av läsk.

Slutsats

Den utlösande faktorn för Linus allergi är citronsyra (E330). Den verkar som en katalysator vars symtom blir allergi. Tar man bort citronsyran utlöses ingen allergi!

Trolig förklaring

Men hur var det nu? Citronsyran är ju en naturlig substans. Javisst, Linus kan äta citrusfrukter, d.v.s. naturlig citronsyra, men han får allergi om han äter eller dricker produkter med tillsats av citronsyra! Det är alltså inte citronsyran som orsakar problemet. Det måste vara något som är annorlunda med den citronsyra som framställs till livsmedelsindustrin. När vi började leta på nätet så fann vi att den industriellt framställda citronsyran inte alls framställs av citroner utan genom att man jäser en speciell sorts svartmögel, Aspergillus Niger, i en socker/salt-lösning, se kemikalieinspektionens tekniska beskrivning. Jag misstänker att den här tillverkningsprocessen ger någon form av förorening i citronsyran och att denna förorening är den egentliga orsaken till att kroppen blir känslig för de ämnen som sedan utlöser allergin, till exempel pollen.

Vi har även märkt att Linus påverkas av vissa juicer, trots att dessa inte innehåller tillsatser av citronsyra. Jag misstänker att det är mögel som är orsaken och att detta kommer in i juicerna genom oaksamhet vid tillverkningen. Det förekommer ju från tid till annan rapporter i media om att konsumenter hittar mögel i juiceförpackningar. Vi har dock aldrig märkt det här problemet med de färskpressade juicer som finns i handeln.

Denna historia grundar sig inte på några vetenskapliga studier eller fakta utan bygger endast på mina iakttagelser och slutsatser när det gäller Linus allergi. Linus har samma testresultat som tidigare vad det gäller allergin: Testerna visar att han är allergisk mot björkpollen, gräs och pälsdjur. Det senaste testet utfördes i september 2010 och visar ingen skillnad mot de första testerna han tog.
Prova själv och bli fri från din allergi utan medicinering

Att själv testa detta genom att ta bort alla produkter med tillsats av citronsyra ur kosten är varken oetiskt eller strider mot några rekommendationer från till exempel Livsmedelsverket. Det kostar ingenting, men kan ge pengar ”tillbaka” då allergimedicinerna kan läggas på hyllan och människorna mår bättre. Om barn eller vuxna slipper symtomen är det ju en enkel lösning på ett ofta jobbigt problem; tänk att slippa kliande ögon och rinnande näsa.

Men det gäller att se upp! E330 (citronsyra, Citric Acid på engelska) finns idag i så många olika produkter. Det verkar som det inom livsmedelsindustrin har gått lite mode i att tillsätta citronsyra till alla möjliga produkter. Vem kunde ana att det till och med sätts till i bacon! Varför?

Visserligen är Linus unik för mig men han är inte så unik att inte andra människor kan bli av med sina allergisymtom på samma sätt. Genom åren har jag berättat om den här upptäckten för människor jag mött. Många har provat och det har visat sig att det fungerat för de flesta. De har faktiskt blivit av med sin allergi och det gäller flera andra typer av allergier som damm, kvalster, frukter, blommor, m.m.

Prova och njut av pollensäsongen utan allergi!

—–

Jag fortsatte mitt sökande kring citronsyra. En person som är allergisk mot majs kan tydligen få symptom av citronsyra eftersom majs ofta används i tillverkningsprocessen. Om en gång majs slår igenom och kan ge allergiska symptom så varför skulle inte det svartmögel som används i tillverkningen på samma sätt kunna slinka igenom tillverkningsprocessen med resultatet att personer överkänsliga för mögel utsätts för allergener hela tiden då de t.ex. äter industriellt framställd mat  eller dricker läsk.

Vi vet att små mängder mögel i ett hus/en skola kan ge obestämda symptom liknande en förkylning med halsont, rinnande ögon o.s.v.  Antag nu att mögelrester i citronsyra kan ha samma effekt. Resultatet vore antagligen att känsliga individer slumpmässigt får allergiska symptom ”utan någon vettig anledning” eftersom allegenerna kommer via tillsatsämnen i maten och då halterna sannolikt också varierar stort beroende av hur väl intrimmad den ursprungliga produktionsprocessen råkar vara.

Jag hittade en indikation på att ca. 70% av citronsyran tillverkas i Kina. Det verkar inte sannolikt att man vid massframställning av citronsyra så fullständigt kan rena slutresultatet att inga spår av mögel i nån form skuille finnas i slutprodukten. Borde vi utöka E-koderna med en alternativ kod t.ex. E330n som skulle indikera att citronsyran inte har framställts genom jäsning utan den har utvunnits från citrusfrukt.  År 2007 var världsproduktionen av citronsyra ungefär 1 600 000 ton av vilket ungefär 50% används i drycker.

Då jag sökte information om mögelsvampen Aspergillus Niger råkade jag hitta några mycket intressanta videon om andra svamporganismer:

Myror infekteras av en svampparasit.

En serie videon som inleds med hur myror infekteras av en dödlig svampsjukdom. Serien fortsätter med hur en italiensk läkare behandlar tumörer som en svampsjukdom. Prostatakancer behandlas med Natriumbikarbonat som är ett kraftigt ämne mot svamp … baksoda! Den tredje videon är obehaglig.

En länk direkt till Dr Simonchini hittar du här.

Jag kan inte ta ställning till kancerfrågan men frågeställningen är mycket intressant!

Övervakning av miniatyrväxthus

21/08/2013

I artikeln ”Miniatyrväxthus, odling i rymden mm.” gav jag en viss bakgrund till de experiment man gjort gällande extremt effektiv odling på små ytor med tanke på framtida rymdfärder. Om man vill följa med växtprocessen i detalj måste man naturligtvis mäta tillväxthastigheten på något lämpligt sätt, vattenförbrukning, växtunderlagets fuktighet, ljus etc. Den enda rationella metoden att i detalj följa en växtperiod över ca. 30 dagar är att automatisera processen.

IMGP5345

Fig. 1  Bilden visar datorn ”Raspberry Pi” som är en brittisk ”system på en chip” dator som kör operativsystemet Linux. Mitt system är försett med en kamera på ändan av flatkabeln (grå). Raspberry Pi kostar ungefär 30 Euro och kameran ungefär lika mycket. Kameran tar förvånande bra bilder, sensorn går på 5 Megapixlar.

För närvarande sköter datorn endast en kontinuerlig fotografering av växtunderlagen. Jag har skrivit två små program i programspråket Python. Det ena är ett skelett (som senare byggs ut) för ett grafiskt användarinterface och det andra är själva fotoprogrammet. Programmen har följande utseende:

#!/usr/bin/python

import pygtk
 pygtk.require("2.0")
 import gtk
 import os

class test(object):
  def __init__(self):
    filename = "test.glade"
    builder = gtk.Builder()
    builder.add_from_file(filename)
    builder.connect_signals(self)
    window = builder.get_object("main")
    window.show_all()
    os.system("touch run")
    os.system("./speedup.py &")

    def onDeleteWindow(self):
    exit(0)

    def onButtonExit(self, widget):
    os.system("rm run")
    exit(0)

if __name__ == "__main__":
 app =test()
 gtk.main()

Programmet har ett användarinterface baserat på Glade/gtk. Programmet gör egentligen inget annat än att det startar bakgrundsprogrammet ”speedup.py” och via en fil skickar en signal till ”speedup.py” om huvudprogrammet vill stoppa bakgrundsprogrammet. Observera att indenteringen i ovanstående programlistning kan vara felaktig eftersom mellanslag och tabulatur lämnas bort på en vebbsida. Som programmet ser ut på skärmen så kan det bryta mot Pythons syntax och således inte vara körbart om det kopieras rätt av från vebbsidan.

Bakgrundsprogrammet som sköter fotografering med 30 minuters mellanrum har följande utseende:

#!/usr/bin/python
# Camera testing program
# Name: speedup.py
import os
import time
i = 0
while(True):
  if (os.path.exists("./run")):
   cmd ="raspistill -v -rot 180 -o test" + str(i)
   cmd = cmd + ".jpg"
   print cmd
   os.system(cmd)
  else:
   print "Program done"
   exit(0)
   time.sleep(1800)
  i = i + 1

Programmet är en oändlig slinga som kontrollerar om programmet får köra d.v.s. om filen ”run” går att hitta. Om programmet får köra så skapas ett kommando för att ta ett foto. Ett kommando för att ta ett foto med kameran, med hjälp av programvara för kameran, är:

raspistill -v -rot 180 -o <filnamn>

Eftersom jag vet att jag kommer att ta över tusen bilder under testkörningen är det skäl att generera filnamnet så att bilderna numreras på ett vettigt sätt. Jag bygger upp filnamnet på följande sätt:

test + <löpande nummer> + ”.jpg”

Koden för namnet på en bild blir då (variabeln i är löpande nummer som stegas framåt med ett steg för varje bild):

test + str(i) + ”.jpg”

Kommandot str(i) förvandlar innehållet i variabeln ”i” till en textsträng. Om i har värdet 999 får vi alltså ”test + ”999” + ”.jpg”. Om jag vill ta en bild med namnet ”test999.jpg” så kan jag göra det genom att från kommandoraden ge kommandot:

raspistill -v -rot 180 -o test999.jpg

Flaggan -rot 180 i kommandot gör att bilden svängs upp och ned (kameran är för tillfället upp och ned och detta korrigeras genom att be kameran svänga bilden).

Vilket är läget idag

Det är nu ungefär tre dagar sedan jag sådde sallad och man ser tydligt att ett antal frön har grott. Jag planerar att sätta ihop fotografierna av växtprocessen till en video där tidsavståndet mellan rutorna är 30 minuter.

IMGP5344

Fig. 2  Tredje dagen …

Jag gissar att det inom några dagar går att se rörelse då jag kombinerar bilderna. Hittills har programmet tagit strax över hundra bilder.

Tre veckor har gått och det börjar vara ont om plats i krukorna. Som jag gissade går det livligt till då man tittar på hur växterna växer då man snabbar upp processen till 8 bilder motsvarar en sekund vilket betyder att en sekund på videon motsvarar fyra timmars tillväxt.

Om Koppar och Zink och andra metaller i vår mat

20/05/2013

Djurägare, t.ex. hästägere, vet att djuren kan vara mycket beroende av korrekta proportioner av olika ämnen i djurens mat.

Hästar kräver ett specifikt förhållande mellan intaget av calcium och fosfor. Unga växande hästar behöver Ca/P i ett förhållande ca. 2/1 medan vuxna hästar klarar sig på 1/1. Ett sto med föl behöver också förhållandet 2/1.

Vad har ovanstående med rubriken att göra?

Jag råkade hitta en mycket intressant artikel på Chiefio http://chiefio.wordpress.com/2013/05/18/copper-zinc-ratio-and-phytate/

där EM Smith diskuterar problem då det uppstår obalans mellan Koppar och Zink hos människor. Observera att EM Smith har teknisk bakgrund och således ser på saken ur amatörsynvinkel.

Sökandet fick sin början då en vän hade olika problem bl.a. relaterade till veteallergi. En annan vän hade en mängd obestämda mystiska reaktioner på olika sorters mat. Situationen verkade kompliceras av att reaktionerna på yttre stimuli verkade variera beroende på vilken mat man hade ätit. Kosten var tidvis en relativt extrem vegetarisk kost.

Utbildade läkare följde med personerna och alla inblandade hade vettig utbildning vilket alltså borde betyda att det inte borde vara fråga om ren flum. Ett enkelt faktum var att vissa sorters mat gav upphov till problem. Allmänt illamående och kraftlöshet fanns bland de symptom som dök upp.

Då man gjorde tester visade det sig att bl.a. Soja gav problem. Att undvika soja förbättrade situationen men löste inte problemet.

Plötsligt en dag försvann problemet!

En mängd förbjudna livsmedel testades igen ett i taget. Soja fungerade fortfarande inte medan däremot mjölkprodukter, ost etc. gick igen att äta.

De tänkbara ”tekniska” förklaringarna EM Smith kom fram till var:

 • Orsaken låg i något patogen (bakterie/virus) som kroppen äntligen fick kål på. Symptomen kan alltså ha varit bieffekter av en infektion.
 • Problem med något livsviktigt spårämne. Brist/obalans kan ha gett upphov till ovanstående symptom.

Det korrekta svaret går eventuellt aldrig att finna, men problemen fick EM Smith att börja studera den tänkbara underliggande problematiken. Under senare år har det i allt högre utsträckning diskuterats hur olika spårämnen påverkar människan och också i vilka ungefärliga proportioner dessa spårämnen borde ingå i kosten. Ämnen som har diskuterats är bl.a. bor, arsenik(!) och aluminium. Finns det t.ex. något krav på att grannarna (i det periodiska systemet) till de mest grundläggande ämnena i vår kost borde ingå i ungefär bestämda förhållanden för att enzymerna skall fungera korrekt? På vägen, i läsandet, stötte Smith på diskussioner om koppar/zink förhållanden.

Det finns åsikter om att koppar och zink borde förekomma i specifika förhållanden i människans diet (jämför calcium/fosfor för hästar) för att en människa skall må bra och dessutom att vår moderna diet ger oss dessa ämnen i helt fel förhållanden … åtminstone är det här ett intressant problemområde att börja botanisera.

Problem med koppar, vilket idag mycket ofta betyder alltför mycket koppar, kan leda till en mängd intressanta problem både för män och kvinnor http://www.drlwilson.com/Articles/copper_toxicity_syndrome.htm . Artikeln är på engelska men värd att titta på i sin helhet. Orsaken till att vi får i oss för mycket koppar är sannolikt förändringar i kosten men också ökad användning av kopparrör i vattenledningar i stället för galvaniserade (förzinkade) rör. Observera dock att kroppen behöver koppar för att må bra men att vår diet idag lätt innehåller alltför mycket koppar. För mycket koppar kan vara en följd av alltför lite zink eftersom zink (tillsammans med proteiner) behövs för att bli av med kopparöverskottet.

Fytinsyra (phytic acid) upptäcktes år 1903 och är det ämne i vilket fosfor i huvudsak lagras i många växter bl.a. i spannmål. Människan och icke idisslande djur kan inte utnyttja fytinsyran i kosten. Situationen blir intressant då man noterar att fytinsyra förhindrar upptagning av järn och zink och dessutom i viss utsträckning calcium och magnesium.

Fytinsyrans kemiska utseende är

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Phytic_acid.svg

Det finns (osäkra) indikationer på att fytinsyran eventuellt kan minska risken för tarmcancer. Att kombinera en diet som innehåller lite zink men mycket fytinsyra är sannolikt inte att rekommendera eftersom fytinsyran förhindrar upptagning av den lilla mängd nödvändig zink som finns i dieten. Fytinsyrans problem förekommer också för icke idisslande djur (grisar, höns). Eftersom spannmål, som innehåller mycket fytinsyra, är ett billigt foder har man i djurhushållningen utvecklat metoder för att hantera fytinsyran. Man kan lägga till enzymet phytas som bryter ner fytinsyra i fodret. Aktivt arbete pågår också för att utveckla nya växtsorter som innehåller mindre fytinsyra.

Ovan ser vi hur ämnet fytinsyra om det vill sig illa kan leda till alltför litet intag av zink även om maten tekniskt sett innehåller tillräckligt zink! Vad kan detta i såfall leda till?

Effekten av alltför lite zink diskuteras här (på engelska): http://www.ctds.info/zinc1.html#zinc_deficiency

Zink-obalans och då oftast allför lite zink kan ge en lång rad intressanta symptom:

Kronisk trötthet, sömnproblem, vita fläckar på naglarna, dålig aptit på morgonen, illamående på morgonen, snabba förändringar i humöret, dåligt korttidsminne, torrt skinn, rädsla, acne, psoriasis, blir lätt sjuk, depression … skitsofreni.

Jag har under senare år i allt högre utsträckning reagerat på pollen speciellt då träden blommar. Pollenallergin har jag hanteratmed antihistaminer då symptomen har blivit alltför svåra. Jag skaffade zinktabletter och tog en idag. Det verkar som om näsan skulle ha öppnat sig nästan genast (2-3 timmar) och ögonen har slutat rinna d.v.s. samma effekt som antihistamin men utan tröttheten. Den här effekten var för mig helt oväntad och jag har inte läst om den. Det blir intressant att se om fenomenet håller i sig eller om det var någon typ av placeboeffekt. Jag har tidigare sporadiskt ätit magnesium då jag har känt obestämd värk i lederna. Symptomen har försvunnit på några timmar efter en magnesiumtablett. Ovan kan man se att fytinsyra också kan påverka upptagningen av magnesium. Kan detta eventuellt betyda att någon specifik mat har fått till stånd ledsymtom? Samma typ av mat kan mycket väl påverka zink/koppar balansen med t.ex. trötthet som följd.

Notera att man inte skall överdosera zink. Jag vet inte var riskgränsen går men det verkar finnas indikationer på t.ex. risk för glaucom d.v.s. ”grön starr” och näthinneavlossning vid överdosering vilket antyder att lagom är bäst i det här fallet. Tänkte kombinera med B6 vitamin och se om det går att känna någon skillnad. Mycket intressant!

Maximalt Zinkintag?

I artikeln ovan poängteras att man inte skall överdriva intag av zink eftersom också zink i alltför stora mängder blir giftigt. Jag sökte på nätet efter data om rekommenderat intag och kom fram till följande resultat:

Rekommenderat dagligt intag av Zink:

Table 1: Recommended Dietary Allowances (RDAs) for Zinc [2]
Age                  Male      Female   Pregnancy   Lactation
0–6 months    2 mg*    2 mg*

7–12 months  3 mg      3 mg

1–3 years        3 mg       3 mg

4–8 years        5 mg       5 mg

9–13 years      8 mg       8 mg

14–18 years   11 mg     9 mg     12 mg            13 mg
19+ years        11 mg     8 mg     11 mg            12 mg
* Adequate Intake (AI)

Källor för Zink i vår mat:

Table 2: Selected Food Sources of Zinc [11]
Food                               mg per portion          % dagl. intag
Ostron 100 g                 74.0                             493
Kött 100 g                       7.0                                47
Krabba 100g                   6.5                                43
Baked beans 1/2 kopp  2.9                                19
Kyckling 100g               2.4                                16
Yogurt 250g                    1.7                                11
Cashewnötter 30g          1.6                                11
Ost 30g                             1.2                                  8
Maximat Zinkintag:

Table 3: Tolerable Upper Intake Levels (ULs) for Zinc [2]
Age                     Male        Female       Pregnant       Lactating
0–6 months       4 mg         4 mg

7–12 months     5 mg        5 mg

1–3 years           7 mg        7 mg

4–8 years           12 mg     12 mg

9–13 years         23 mg     23 mg

14–18 years       34 mg     34 mg         34 mg            34 mg
19+ years            40 mg     40 mg         40 mg            40 mg

En engångsdos på ca. 570 mg zink d.v.s. mer än tio gånger den maximala tolererbara dosen ovan har rapporterats ge svårt illamående med uppkastningar inom ca. 30 minuter från intag. Intag på 150 – 450 mg zink per dag kan leda till kopparbrist. Också zinkdoser på 60 mg/dag under flera veckors tid har rapporterats påverka enzym beroende av koppar negativt.

Sammanfattning:

Överdosera inte! Observera dock att det inte är självklart att kroppen kan utnyttja all zink som teoretiskt finns i maten (se artikeln ovan).

Älgar simmar bra!

23/04/2013

Obs! Om du klickar på en bild så får du fram den i större skala med bättre upplösning!

Den 20.11.2005 var familjen ute på gården. Plötsligt hördes det ljud som om någon skulle krossa fönsterglas. Jag hade kameran med mig och sprang mot ljudet. Rätt snabbt blev det klart vad som hände.

En älgko tyckte att det skulle vara alltför besvärligt att komma över till oss landvägen så den beslöt att simma över viken. Det spelade tydligen ingen roll att det låg ett kanske 10 mm tjockt islager på vattnet. Är man älg så har man nog krafter att agera isbrytare.

p1020317

Vi stod flera personer en bit upp från stranden men det verkade inte bekomma älgen på något sätt.

p1020320

p1020321

Målmedvetet simmande mot stranden.

p1020323

Bottenkänning, skönt nu är jag nästan framme!

p1020324

Ännu några steg …

p1020325

Oj, vad stirrar ni på? Får inte en dam simma här i fred?


Pointman's

A lagrange point in life

THE HOCKEY SCHTICK

Lars Silén: Reflex och Spegling

NoTricksZone

Lars Silén: Reflex och Spegling

Big Picture News, Informed Analysis

This blog is written by Canadian journalist Donna Laframboise. Posts appear Monday & Wednesday.

JoNova

Lars Silén: Reflex och Spegling

Climate Audit

by Steve McIntyre

Musings from the Chiefio

Techno bits and mind pleasers

Bishop Hill

Lars Silén: Reflex och Spegling

Watts Up With That?

The world's most viewed site on global warming and climate change

TED Blog

The TED Blog shares interesting news about TED, TED Talks video, the TED Prize and more.

Larsil2009's Blog

Lars Silén: Reflex och Spegling

%d bloggare gillar detta: