Posts Tagged ‘klimat’

Klimatförändringen är inget nytt ;)

16/02/2014

Man brukar säga att mannaminne gällande väder är på sin höjd några år. Jag hörde nyligen från meteorologhåll att en motsvarande vinter som den vi har nu hade vi 2008 och också i början av 1990-talet … ingenting speciellt alltså.

Vi har överösts av domedagsprofetior där man konstaterar att vi kommer att få vintrar helt utan snö och att polarisarna kommer att smälta bort helt och hållet.

Är den här situationen ny?

I dagens Hufvudstadsbladet Hbl. 16.2.2014 hittar vi ett övertygande bevis på att det inte är mycket som har ändrats även om vi utsträcker mannaminnet från 2-3 år till över 60 år.

Varmt_klimat_igen_MUMIN

Tove Jansson(?) skriver på 1950-talet genom den gamla fiskaren: ”Ack dessa tider. Annat var det när jag var … ung. Vi hade snö till julen, och ett hav, och fisk.”

Osaken till att fiskaren konstaterar att man hade snö till julen är antagligen den att vintrarna på 1950-talet var relativt varma och relativt snöfattiga i södra finland där författaren rörde sig. Mumindalen hade varma vintrar på 1950-talet!

Från 1910 fram till ungefär 1940 steg temperaturen med samma hastighet som från 1975 till ungefär 1998. Temperaturen var lika hög på slutet av 1930-talet som den är idag … eventuellt var den högre om man inte beaktar kontinuerliga ”korrektioner” som leder till att vi ser en kraftig eventuellt skenbar temperaturstegring. Den gamla fiskaren tänker tillbaka på den egna barndomen på 1920-talet då det antagligen fanns rätt mycket snö redan vid julen. Jag kommer ihåg vintrarna i början av 1960-talet som relativt snörika i södra finland.

Intet nytt under solen …

Kan man lita på makten?

16/02/2014

Steven Goddard illustrerar på ett intressant sätt hur myndigheter (makten) kontinuerligt justerar bl.a. temperaturmätningar så att resultatet skall vara det önskade d.v.s. att den ovetande pöbeln skall hållas orolig och rädd eftersom politikerna då kan vinna poäng på att lösa ickeproblemen … vilken den politiska lösningen än är så kan man alltid säga att åtgärderna räddade mänskligheten. Då mänskligheten så småningon inte är rädd längre är det tid att uppfinna följande ickeproblem så att man igen i lugn och ro kan mjölka och sedan skinna fåren medan man intalar dem att man skyddar dem för vargen …

Den övre kurvan (blå) visar mätt temperatur. Den nedre kurvan (röd) visar hur man genom ”justeringar” har sänkt 1930-talets temperatur och på såsätt skapat en skenbar temperaturtrend. Man kan naturligtvis inte justera dagens temperatur uppåt in någon betydande grad eftersom människor då genom att titta på sin egen termometer snabbt genomskådar bluffen. Bilden visar situationen i det kontinentala USA.

Invändningen till ovanstående är naturligtvis att det här endast är ett enstaka fall och att den globala mätta temperaturen säkert är korrekt. Problemet är att det dyker upp fler och fler exempel på grovt manipulerade data, data som den organisation som ursprungligen samlade in dem konstaterar att de redan är kvalitetskontrollerade. Ett exempel på detta är Island.

Observera hur GHCN  har justerat ned 1930-talets höga temperatur och man visar upp en kraftigt stigande temperatur i stället för en cyklisk temperatur. Islands meteorologiska institut konstaterar:“GHCN ”korrektionerna” gällande Reykjavik är grovt felaktiga.” Mera information om hur hur man förfalskade temperaturdata för Reykjavik hittas här (engelska).

Figuren visar justeringar till elva arktiska mätstationer i den senaste GHCN-versionen. Vilket var resultatet? Man har höjt uppvärmningen under det senaste århundradet från 0,7 grader C till 1,4 grader C genom att sänka temperaturer i början av temperaturserien och höja temperaturen i vår tid. Orwell var helt tydligt en visionär…

Många av de justeringar som görs idag görs automatiskt via datorprogram som söker efter diskontinuiteter i datamängden. Programmet antar att alla snabba förändringar automatiskt är en följd av att en station t.ex. har flyttat till en annan plats, att instrumenten bytts mm.

Anthony Watts visar här hur den automatiska datahomogeniserigen snabbt kan leda till absurda korrektioner. Korrektioner som är betydligt större än de förändringar mätta rådata visar.

Bilden visar en tänkbar mekanism för hur automatiska justeringar ger fel resultat. Varje gång en mätstation flyttar ut från ett växande urbant område … till ”landsbygden” nära det urbana området så flyttar man stationen till ett område där omgivningens värmenedsmutsning snabbt ökar till följd av att det omkringliggande området byggs ut. Genom att justera trenden enligt dessa stationers maximala temperaturökning erhålls en ”total” temperaturökning som inte har något alls att göra med verkligheten.

Kära MEP och chefen för Landsbygdsverket

09/02/2014

Nedanstående brev är baserat på http://www.dearcustomerrelations.com/best-ever-mischief-letters/defra-the-not-rearing-pigs-business/  via bloggen JoeNova. Eftersom brevet visar på en god businessidé så har idén utvecklats en aning så att mera diversifierad utveckling av vår landsbygd blir möjlig. Eftersom det ekologiska fotspåret bör vara mycket litet så vore kanske nedanstående ”Clean Tech” värd att satsa på i vårt kalla nordliga land …

Kära MEP och chefen för Landsbygdsverket,

En vän till mig, som för närvarande sysslar med jordbruk, fick nyligen en utbetalning på 3000 Euro från Landsbygdsverket för att inte föda upp grisar. Jag skulle också vilja inleda ”inte föda upp grisar” business.

Vilken typ av bondgård lämpar sig enligt er uppfattning bäst för att inte föda upp grisar på och vilken är den bästa rasen grisar att inte föda upp? Jag vill försäkra mig om att jag i detta ärende följer alla myndighetsdirektiv i enlighet med vad EU föreskriver i CAP (Common Agricultural Policy).

Jag skulle föredra att inte föda upp svin för baconproduktion men om detta inte är den typ ni inte vill föda upp så kan jag mycket väl tänka mig att inte föda upp svin för produktion av skinka. Finns det fördelar av att i vårt klimat inte föda upp någon ovanligare ras såsom vildsvin eller är situationen redan den att alltför många redan inte föder upp dem?

Min uppfattning är, att den besvärligaste faktorn i programmet kommer att vara att föra noggrann bok över hur många svin jag inte har fött upp. Ordnas det från myndigheternas sida kurser i denna typ av bokföring?

Min vän är mycket nöjd med den här typen av business. Han har fött upp svin under fyrtio års tid och den bästa årsvinsten han kom upp till var motsvarande 1700 Euro år 1968. Alltså fram till i år då han fick betalt för att inte föda upp svin.

Om jag får 3000 Euro för att inte föda upp 50 svin så får jag då 6000 Euro för att inte föda upp 100?

Jag har planerat att inleda verksamheten i liten skala till att börja med genom att begränsa mig till att inte föda upp ungefär 4000 svin vilket betyder ungefär 240 000 Euro för det första året. Då jag får mera erfarenhet av att inte föda upp svin så tänkte jag höja mina målsättningar till 40 000 svin under det andra året för vilket jag förväntar mig ungefär 2.4 miljoner från Landsbygdsverket. Jag kom plötsligt att tänka på att, kan jag månne få ut säljbara utsläppsrätter för alla dessa svin som inte släpper ut skadlig och nedsmutsande metangas?

En annan fråga: Svinen jag planerar att inte föda upp kommer att minska behovet av spannmål med ungefär 2000 ton. Jag har förstått att ni också betalar bönder för att inte odla grödor. Kan jag få ersättning för att inte odla spannmål för de svin jag inte föder upp.

Jag har också planer på att ge mig in i businessen ”icke mjölkande kor”. Kan ni skicka information om detta också. Kan ni också skicka mig information om ersättning för att hålla mina fält i träda. Kan fält i träda hanteras virtuellt över nätet, jag har flera tusen virtuella hektar som kan sättas i träda.

En gård planerad för 40 000 svin som inte föds upp, ickeproduktion av stora mängder foderspannmål och mjölk som inte produceras kräver naturligtvis en ekologisk energikälla. Jag har planerat att anlägga en stor vindkraftpark på de virtuella fält jag för tillfället har i träda. Jag har hört att det regelbundet inom EU uppstår situationer då vindkraften producerar så mycket elektricitet att elpriset blir negativt. Jag kunde tänka mig att erbjuda en stor vindkraftpark som kunde reglera eltillgången då det finns ett överutbud på el genom att koppla in min vindkraftpark som inte producerar el under de perioder då elpriset från vindkraften är negativt. Under dessa perioder skulle jag nöja mig med en ersättning för utebliven maximiproduktion på 400 MW.

Jag har option på en vindkraftspark som är perfekt för den planerade produktionen.

Då jag ser på ovanstående planer inser jag att jag blir helt arbetslös. Kan ni ge mig information om de bäst betalda arbetslöshetsalternativen?

Jag kommer naturligtvis att rösta på ert parti i nästa val.

Med vänlig hälsning

XXXX

Det Europeiska industriella självmordet

28/01/2014

Vi satsar hundratals miljarder Euro per år på att understöda ineffektiv produktion av energi via vindkraft och solpaneler. Mätningar visar att dessa lösningar inte ger någon minskning av koldioxidutsläppen överhuvudtaget, orsaken är att back up energikällor måste köras på tomgång kontinuerligt för att finnas till hands då de ”gröna” källorna inte klarar av att leverera …

I slutet av 2013 fanns i finland 151 vindkraftverk med effekten 447 MW d.v.s. ungefär ett kärnkraftverk av typen Lovisa 1 & 2. Det här ser väl ganska bra ut … eller?

Enligt VTT producerade vindkraftverken ungefär 777 GWh (0,6% av landets energi). Vi kan enkelt beräkna hur stor vindkraftens medeleffekt under året var och jämföra det värdet med festtalens toppeffekt som man uppnår ytterst sällan under året.Medeleffekten i MW blir:

Medeleffekt(MW) = 777000 MWh/(365*24) = 88,69 MW

Våra 151 vindkraftverk visar sig alltså producera i medeltal endast 88,69 MW i stället för propagandans 447 MW. Medeleffekten representerar ungefär 19,8% av toppeffekten. Beräkningen visar hur problematisk vinden är så länge vi inte kan lagra stora energimängder på ett pålitligt sätt. Mätningar visar att den totala vindkrafteffekten kan variera mellan noll och 100% på mycket kort tid och vad värre är så kan man inte pålitligt förutspå hur vinkrafteffekten kommer att variera.

Om man inte har tillgång till stora mängder vattenkraft (Norge och Sverige) som effektivt kan reglera vindkraftvariationerna så måste regleringen ske med hjälp av gasturbin (olja/gas) eller kolkraft. Kärnkraftverken kan i praktiken inte användas för effektreglering eftersom varje förändring av ett kärnkraftverks uteffekt leder till tryckvariationer som sliter på dess tryckkärl och minskar dess livslängd.

Europas extrema arbetslöshet är delvis självförvållad och dagens politik leder till att speciellt tung energiintensiv industri flyttar till USA där energipriserna idag ligger på ungefär en tredjedel av priserna i Europa.

Var finns de politiker som vågar ställa sig upp och kräva att den gröna snårskogen av energidirektiv genomgår en grovavverkning där man som ett första steg hugger bort alla energisubsidier?

Kostnaden för gröna jobb?

26/01/2014

Jag googlade en stund kring frågan ”price of green jobs” och resultatet var mer än intressant! Vi börjar med att titta på en youtube video som inleds av Obama där han visar på Spanien som ett föredöme för USA.

Konklusionen är varför vill USA som har rätt låg arbetslöshet ta modell av Spanien där 2,2 jobb har förlorats för varje grönt jobb man har skapat. Spanien har tvingats skära ner de gröna subsidierna eftersom kassakistan helt enkelt är tom…

Den brittiska tidningen The Spectator konstaterar:

Höga kostnader för energi skadar näringslivet. Även serviceindustrin från pubar till data center kämpar med allt högre energikostnader. Den energiintensiva industrin drabbas dock hårdast. Lynemouth aluminiumsmältverket i Nothumberland stängde, som ett exempel, år 2011. Ägarna rapporterade att det inte längre gick att ”bedriva en hållbar business till följd av signifikant stigande energikostnader, kostnader som i huvudsak är en följd av ny lagstiftning.”

De 515 jobb man förlorat på fabriken är endast en del av den totala samhällseffekten. Alla företagets underleverantörer, kunder och övriga leverantörer kommer att få problem.

En aggressiv politik gällande klimatförändring förstör fler jobb än vad man skapar. Studier i Spanien, Italien och Tyskland pekar alla på detta. Mängden jobb ökar endast om de garanterar en ökande nettoexport. De nya jobben går till dem som säljer eller producerar vindturbiner eller solpaneler inte till dem som köper dem. Grundläggande aritmetik visar att alla inte kan vinna spelet. Alla länder kan inte samtidigt sälja mer än de köper.

Vi vet nu med facit på hand att t.ex. Spanien grovt har överinvesterat i grön teknologi och i överdimensionerade subventioner till alternativa gröna energiproducenter. Resultatet är inte svårt att se … undomsarbetslösheten ligger på över 50%.

Källa: The Atlantic.

Vad kommer att ske i Europa då miljoner ungdomar inser att de har blivit blåsta på en människovärdig framtid och att de resurser man kunde ha använt till att skapa ett bättre samhälle av idiotiska politiker har flyttats över i privata fickor i världshistoriens största blåsning. Kommer de här ungdomarna att stillatigande acceptera detta?

Om tro och Wahlström

25/01/2014

Erik Wahlström, tidigare chefsredaktör på Hbl, skrev ett kort inlägg i ”Vetenskapskolumnen” i Hbl den 21.1.2014. Han konstaterar:

”Om klimatet måste man tänka i stora drag. Inte fästa sig vid dagens väder, eller årets medeltemperatur, eller ens decenniets. Inte heller vid enstaka forskningsresultat eller uttalanden. Man måste se till helheten, den stora bilden.

Figuren längst ned på den här sidan har fått mig övertygad om att klimatforskarnas majoritet har mer eller mindre rätt.”

Erik Wahlströms konstaterande är intressant eftersom det tydligt visar att Wahlström tror men han har aldrig brytt sig om att kontrollera saken på djupet. Vad gick fel?

Hbl_Wahlström

Problemet med Wahlströms bild som han tydligen ”tror” på är att ingenting egentligen stämmer med den här bilden. Den första detalj man slås av då man studerar bilden är: Varför hänvisar vahlström till en urgammal bild från ca. 2005 då det finns mycket färskare data? Observera att tiden från 1960 – 2010 är 50 år och kurvorna tar slut ungefär vid 2005. Vi lever nu i en tid då det finns data från ytterligare åtta år.

Den ”mätta” temperaturen i bilden d.v.s. det Wahlström kallar ”observationer” är en följd av att man kraftigt har filtrerat temperaturdata med hjälp av såkallat flytande medeltal så att ett medelvärde över ca. 10 år beräknas. Om temperaturen i verkligheten slutade stiga ungefär 1997-1998 så måste figuren klippas ungefär vid 2005 för att man inte skall se att temperaturen inte längre stiger. Är det här blind autoritetstro hos Wahlström … eller försöker han medvetet vilseföra tidningens läsare. Jag hoppas trots allt på att det första alternativet är det som gäller. Mina läsare skall inte tro att mitt påstående att temperaturen har slutat stiga har plockats ur tomma intet.

Den tidigare mycket ansedda vetenskapliga tidskriften Nature konstaterar att temperaturen inte stiger. Det är sedan en annan sak att man frenetiskt försöker hitta bortförklaringar.

global_temp_NOAA

Bilden från NOAA visar tydligt via satellitmätningar att temperaturen inte har stigit sedan ca. 1998. Då man statistiskt ser hur långt tillbaka i tiden man kan gå utan statistiskt signifikant temperaturstegring ser man att pausen har varat i 16 – 17 år. Om man kräver att temperaturstegringen skall vara noll så talar vi fortfarande om ca. 15 år. Varför syns inte den här pausen i Wahlströms bild då artikeln publicerades 2014?

Observera hur Wahlströms bild visar att observationerna ligger mitt inne i molnet av modellkörningar. Hur ser situationen ut i verkligheten.

Bilden (källa WUWT) visar resultatetn av 73 modellkörningar. Hur har Wahlström lyckats peta in ”observationerna” i molnet av modellkörningar. Vilken vaken människa som helst ser att modellerna inte överenstämmer med verkligheten. Är orsaken till att Wahlström ”tror” på sin bild månne att han vill tro? Beklagligtvis så verkar tron sakna kontakt med verkligheten.

Det är deprimerande att se hur Hbl regelbundet vilseför sina läsare. Om det skulle vara fråga om en petitess som inte berör vanliga medborgare så skulle man kunna rycka på axlarna med ”who cares”. Problemet är att Wahlströms tro kombinerat med dåligt journalistiskt grundarbete kostar de europeiska skattebetalarna hundratals miljarder euro per år. Problemen i t.ex. Grekland är småpotatis jämfört med den resursförstörelse man idkar på politikerhåll.  En annan fråga är hur stor andel den gröna flumpolitiken har i t.ex. Spaniens svåra ekonomiska problem. Undersökningar visar att för varje grönt subventionerat jobb som skapas så förloras 2-3 verkliga produktiva jobb och industrin flyr till länder där det finns verkliga verksamhetsförutsättningar. Verksamhetsförutsättningar är tillgång till pålitlig och billig energi kombinerat med en förutsebar industripolitik. Det är skrämmande att se hur politikerna har skapat ungdomsarbetslöshet på upp till 50% och hur man tydligen inte har en aning om vad man borde göra.

Det händer i Australien

31/12/2013

Den skotska journalisten och författaren Charles Mackay skrev en känd bok ”Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds” ungefär ”Otroliga populära vanföreställningar och mobbgalenskap”.

TheAustralian

Kolumnisten Maurice Newman som är ordförande för premiärministerns ekonomiska råd var vd för ABC (Australian Broadcasting Company) och kansler för Macquarieuniversitetet fram till 2008. Maurice Newman hänvisar på paradplats till Charles Mackays bok om vanföreställningar och mobbgalenskap men han lägger till:

“I hans otroliga krönika över mänsklig godtrogenhet, otroliga vanföreställningar och mobbgalenskap skrev Charles Mackay: ”Människan, har det sagts så väl, tänker som en flock; och människan blir galen i flockar, de återfår dock förståndet långsamt en efter en.

Det är synd att Mackay inte levde tillräckligt länge för att få inkludera den antropogena globala uppvärmningen i hans lista över allmänna villfarelser. Det har aldrig funnits någon större.”

Newman kommenterar Tyskland och Storbrittanien:

”Australien har också gripits av klimatgalenskap. Den här galenskapen har varit en viktig faktor i utslagningen av tillverkningsindustrin. Man skyller på den Australiska dollarn och olika industrirelaterade policies. Men för vissa tillverkare har den starka Australiska dollarn varit till fördel medan relativt höga löner har varit en normal del av det industriella landskapet. Det är det aldrig tidigare skådade höga energipriset som har drivits upp av målet för förnybar energi och kolskatter som på slutändan har förstört vår konkurrenskraft. Trots all propaganda gällande gröna jobb så verkar Australien ha samma erfarenhet som Europa: För varje grönt jobb som skapas förlorar man två till tre jobb i realekonomin.

Den vetenskapliga villfarelsen, religionen bakom klimatkorståget, håller på att falla ihop. Den globala temperaturen har inte förändrats på 17 år. Enligt klimatforskaren Roy Spencer ”Under den period man har mätt med satellit, 1979-2012, får man både för satellittemperatur och temperatur mätt vid marken temperaturtrender som ligger under 87 av de 90 klimatmodeller som användes vid jämförelsen — det betyder att 97 procent var fel.”

Gällande vindkraftverk, trevliga relationer i den inre ringen samt statliga subsidier ställer han den fråga som borde ha ställts för fem år sedan: ”Var är indignationen? Var är den undersökande journalismen?”

Samma fråga kan ställas till vårt kära Hufvudstadsbladet. Var har den kritiska journalismen gömt sig under alla dessa år. Vad har fått journalisterna och massmedia att okritiskt svälja allt det den politiska makten har förmedlat till dem?

Varför stöder skattebetalarna vinstgivande företag?

”Från FN nedåt är klimatvillfarelsen att gigantiskt penningträd. Det är en tyrann som trots sina föresatser favoriserar de rika och de med politisk makt på de fattigas och maktlösas bekostnad. Mobbgalenskapen håller på att gå över och som Mackay skriver i sin bok:”Straffet hinner fatt dem förr eller senare.” Vi får hoppas att det sker innan vi alla sjunker ner i träldom.

På tidningen The Australians första sida kan man läsa:

”Det aldrig tidigare skådade priset på energi som är en följd av målet för förnybar energi och kolskatten har förstört nationens konkurrenskraft”, konstaterar Tony Abbotts ekonomiska rådgivare.
Maurice Newman konsterar också att klimatpolitik driven av ”vetenskaplig villfarelse” har varit en betydande faktor bakom Australiens tillverkningsindustris kollaps.

Ovanstående är naturligtvis ingen nyhet i Europa …

Dårarnas skepp?

30/12/2013

I Steven Goddards blogg finns en intressant länkt några år tillbaka i tiden.

Den ursprungliga artikeln hittar man på vebbarkivet. David King (kemist) var vetenskaplig rådgivare för Tony Blair och Gordon Brown (2000 – 2007). Hur han marknadsförde domedagsprofetior kan man se ovan. Hela jorden utom sydpolskontinenten Antarktis kunde vara obeboelig år 2100 …

Det verkar klart att Tony Blair och Gordon Brown inte har koll på europeiska ordspråk … som bygger på Matt 15:14 : ”Frågen icke efter dem. De äro blinda ledare; och om en blind leder en blind, så falla de båda i gropen.”

Vi kan nu se hur katastrofgänget tydligen själva tror på att isen smälter med våldsam fart. På fartyget

Akademik Shokalskiy finns en blandning av vetenskapsmän, studenter, reportrar samt turister. Tanken var att fartyget skulle besöka polarforskaren Douglas Mawsons bas hundra år efter Mawsons expedition. Fartyget har kört fast i 3-4 meter tjock ”global uppvärmning” (is) ungefär 70 kilometer från land. Det är nu ungefär midsommar på antarktis. Isläget borde snabbt bli bättre och minst is borde det finnas i februari/mars. Expeditionen skulle studera smältande is men det har inte under den tid mätningar gjorts funnits så mycket is som nu. Klimatet på antarktis har kontinuerligt blivit kallare.

Det är intressant att jämföra med situationen för hundra år sedan. Man har nyligen hittat en film från Mawsons expedition i början av 1900-talet där man ser hur expeditionens fartyg ligger för ankar ca. 50 m från stranden … inte till följd av is utan för att stranden är långgrund.

Intressant material om Mawsons expedition på engelska finns här.

Passagerarna väntar med spänning på att bli räddade av den kinesiska isbrytaren Snow Dragon.

http://www.ctvnews.ca/world/antarctic-mission-now-pinning-hopes-on-australian-icebr

Snow dragon kör fast i packisen och måste avbryta räddningsförsöket. Nu väntar man på den australiska isbrytaren Aurora Australis som klarar av att bryta sig igenom 1,23 m tjock is. Notera ovan att isen Akademik Shokalskiy kört fast i uppskattas vara 3-4 m tjock … verkar inte riktigt lovande för ett räddningsförsök.

Man får hoppas att besättningen och passagerarna ombord på Akademik Shokalskiy inte underskattar farorna i polarklimatet och att räddningsarbetet skall få ett gott slut.

EU och biobränslen en skandal

18/12/2013

Den här artiken är baserad på en artikel av Bjorn Lomborg i tidningen The Telegraph.

På EU kommisionens hemsidor läser vi:
Under the Directive 2003/30/EC on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport, EU established the goal of reaching a 5.75% share of renewable energy in the transport sector by 2010.

Under the Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources this share rises to a minimum 10% in every Member State in 2020. Regarding the expand of biofuels use in the EU, the Directive aims to ensure the use of sustainable biofuels only, which generate a clear and net GHG saving without negative impact on biodiversity and land use.

I princip låter ju ovanstående vettigt, vi byter ut en del av bränslet mot förnyelsebara bränslen och slutresultatet blir mindre CO2 utsläpp och alla är nöjda … eller:

Bjorn Lomborg skriver:
Förra veckan missade EU en möjlighet att göra slut på det mest slösaktiga av alla gröna program i vår tid — ett program som kostar miljarder pund årligen och som tvingar åtminstone 30 miljoner människor att gå hungriga varje år. Genom att man inte kunde enas om ett tak på användningen av biobränslen så har ministerrådet gett stöd för en teknologi som är illa för både skattebetalare och miljön. Lagstiftningen kommer nu att fördröjas till 2015.

Historien om införandet av biobränslen är ett gott exempel på hur man har låtit goda intentioner leda till ett katastrofalt slutresultat. Det är intressant att se hur starka och pseudogröna intressen fortsätter att stöda en vansinnig politik. Man får dock hoppas att information om vad användningen av biobränslen leder till, på längre sikt, kan leda till en bättre politik.

De gröna lanserade ursprungligen biobränslena som ett vapen mot global uppvärmning och man påstod att de skulle leda till mycket mindre CO2 utsläpp än fossila alternativ. Då växter tar upp CO2 då de växer så kommer förbränning av växten att senare leda till i princip ingen total emission av koldioxid överhuvudtaget.

Drömmen har blivit en mardröm då t.o.m. miljömänniskor vänder sig emot den. T.o.m. Al Gore säger att biobränslen är ett misstag.

Då man undersöker hur produktionen av biobränslen påverkar matproduktionen märker man att de arealer som används för produktion av biobränslen helt enkelt ersätts av att ny adlingsmark bryts på annat håll och resultatet blir ökade CO2 utsläpp. Innan biobränslen kan användas måste det biologiska materialt behandlas industriellt så att man får fram användbara biobränslen, pellets, dieseloja. Då man producerar biobränslena så släpper processerna ut betydande mängder CO2 vilket kraftigt minskar fördelarna med biobränslena.

I EU har man ersatt 5% av bränslet i transportsystemet med biobränslen. Om biobränslen faktiskt skulle vara utsläppsfria så skulle CO2 utsläppen minska med 5% vilket motsvarar 59 miljoner ton CO2 per år fram till 2020.

En ny studie av International Institute for Sustainable Development visar att avskogning, gödsel och fossila bränslen som används vid produktionen av biobränslen ger upphov till emission av 54 miljoner ton CO2. Hela 92% av de sparade CO2 utsläppen släpps helt enkelt ut på annat håll i stället. Då man ser på endast biodisel så blir nettoeffekten sannolikt negativ d.v.s. användningen av biobränslen ökar de totala utsläppen.

De totala inbesparingarna i EU är minimala 5 Mt eller 1/10% av Europas CO2 utsläpp. T.o.m. utslaget på ett helt århundrade är inbesparingarna helt minimala.

Kostnaden för skattebetalarna är ungefär 6000 miljoner pund/år och varja ton man har undvikit att släppa ut kostar ungefär 1200 pund. Det Europeiska ”cap and trade” systemet uppskattas kosta ca. 4 pund/ton vilket betyder att biobränslena kostar ungefär 300 ggr mer.

Situationen blir inte bättre av att de bästa ekonomiska uppskattningarna tyder på att ett ton inbesparade CO2 utsläpp ger minskade miljöskador värda ungefär 4 pund. Det här betyder att för varje Euro/pund som satsas på biobränslen så kommer vi att undvika klimatskador för ungefär 1/4 cent. Det här är ett extremt ineffektivt sätt att hjälpa världen.

Man tycker att ovanstående borde få politikerna att reagera, men det är antagligen alltför mycket begärt. Situationen blir värre. Ursprungligen ville man i EU att man skulle nå upp till 10% användning av biobränslen använda i trafiken år 2020 d.v.s. man planerade en fördubbling av dagens användning. Nu när man börjar inse vilket vansinne biobränslena är så planerar man att sänka målet till 7%.

Det Europeiska ministerrådets oförmåga att ta ett beslut leder nu till att vi är tillbaka vid målet 10% vilket skulle fördubbla kostnaden för Europeiska skattebetalare. Om man skulle få tio procent av bränslet från växter skulle detta minska utsläppen med minimala 9 Mt och höja priset på varje inbesparat ton CO2 till 1260 pund. Effekten på temperaturen vid århundradets slut blir 0,00025 C. Temperatursänkningen är så liten att den är helt omätbar.

De ofantliga kostnaderna för biobränslen i förhållande till extremt liten nytta är ändå endast en del av det som är el med biobränslen. Produktion av biobränslen i Europa tar upp en uta av samma storleksordning som Belgien och en motsvarande yta tas upp utanför Europa för import till Europa. Utanför Europa skövlas regnskogar då man anlägger plantager för palmolja som exporteras till Europa.

Bjorn Lomber fortsätter:
Man utnyttjar snabbväxande träd såsom Poppel, Sälj och Eucalyptus för produktion av biobränslen. Olyckligtvis så ger de här träden ifrån sig ämnet isopren som förorenar luften och påverkar människornas hälsa. En studie av Universitetet i Lancaster (Lancaster University) visar att om man ökar den odlade arealen så att man når upp till EUs mål 10% så kommer luftföroreningarna att öka, man får ungefär 1400 extra dödsfall och årskostnaden är 5,2 miljarder pund per år.

Viktigast, ur en moralisk synvinkel, är att användning av odlingsmark för att producera bränsle är en styggelse i en värld där nästan en miljard människor fortfarande går hungriga. Man har uppskattat att den areal europeiska biobränslen kräver skulle kunna föda 100 miljoner människor … och det Amerikanska biobränsleprogrammet använder ännu mera mark.

Priset på mat har stigit rätt kraftigt under de senaste åren. Biobränslena är inte den enda orsaken till prisstegringarna men de spelar en betydande roll. Det är svårt för fattiga att köpa mat när välmenande västerlänningar driver uppp matpriset med hjälp av kraftigt subventionerade biobränslen. Man har uppskattat att omkring 30 miljoner människor svälter som en direkt följd av användningen av biobränslen. Om vi inte får kontroll över biobränslemonstret så kan ytterligare 45 – 135 miljoner människor svälta år 2020.

Om biobränslen åstadkommer onödiga dödsfall och svält och lidande för tiotals miljoner människor. Varför använder man då biobränslen? Svaret är den Gröna Rörelsen. Tiotals miljarder i form av subsidier och skatterabatter köper/samlar många intressenter som hoppas utnyttja systemet för egen vinning. Al Gore konstaterade: ”När ett sådant program har startats så är det svårt att kontrollera de lobbyistgrupper som håller det igång.” Han medger att han tryckte på för att öka biobränsleprogrammen för att de hjälpte bönder i hans hemstat Tenessee och dessutom var populära i Iowa som är en viktig stat vad gäller presidentval i USA.

Kostnaderna för klimatpolitiken är ofantliga. Man har uppskattat att klimatpolitiken kostar ungefär 1000 miljoner euro per dag. Vindkraften kostar ungefär tio gånger mer än den uppskattade nyttan i form av minskade utsläpp. Solpaneler kostar ungefär hundra gånger mer än den beräknade nyttan. Å andra sidan är det självklart att det finns många grupper som har ett intresse av att penningkranarna pumpar in 136 000 miljoner dollar årligen i dessa teknologier.

Opposition till spridningen av biobränslen pekar på möjligheterna för en mera rationell klimatpolitik. Om vi kan stoppa ökningen av användningen av biobränslen kan vi spara liv, spara pengar, och finna bättre metoder för att hjälpa människor i nöd. Det saken gäller är att investera i mera produktiva odlingsmetoder som kan föda fler människor till en lägre kostnad medan mark samtidigt frigörs för vilda djur.

Nu är det tid att säga nej till den omoraliska biobränslegalenskapen. Det räcker inte med att begränsa ökningen av biobränslena, vi måste eliminera dem helt.

Bjørn Lomborg är chef för Copenhagen Consensus Centre. Han har nyss get ut en ny bok ”How Much Have Global Problems Cost the World? A Scorecard from 1900 to 2050’.

Aktivisterna och IPCCs trovärdighet

12/12/2013

Det här inlägget är baserat på en artikel av den Kanadensiska journalisten Donna Laframboise. Alla videoinslagen är länkade till youtube. Titta på två intressanta inslag i slutet av den här artikeln.

Du kan se en intervju med Donna Laframboise på youtube:

Du hittar den oförkortade videon på youtube om du söker på ”Donna Laframboise”.

IPCCs vebbsida säger att organisationen är ”policy-neutral” och aldrig ”policy-ordinerande”. Beklagligtvis fungerar inte IPCCs ledning på detta sätt. De kommer inte en i närheten av det officiella idealet.

Ett möjligt alternativ att hantera klimatförändring är att inte göra något alls på kort sikt. Den vetenskapliga auktoriteten verkar trots allt ganska solkig/nedsmutsad för tillfället. Det ser ut som om man varje gång man med normala ögon ser på vetenskapen så är resultatet inte endast en besvikelse utan mycket alarmerande.

Tidningen Los Angeles Times hade nyligen en artikel med rubriken ungefär Vetenskapen har tappat bort sig, priset är högt för mänskligheten”. Artikeln börjar så här:

I dagens värld, bräddfull som den är med åsikter och lögner som utger sig för att vara sanning, kunde man tänka sig att att man åtminstone skulle kunna lita på vetenskapen. Den som tror det har fel. Fel för miljarder dollar.

För några år sedan beslöt sig vetenskapsmän i biotechfirman Amgen att dubbelkolla 53 centrala artiklar inom firmans område cancerforskning och blodbiologi. De antog att några av studierna inte skulle gå igenom kontrollen — att de ursprungliga resultaten inte skulle kunna reproduceras till följd av att upptäckterna var speciellt nya eller kanske beskrev helt nya terapeutiska metoder.

Vad de upptäckte var överraskande: Av de 53 centrala artiklarna kunde endast sex stycken verifieras. Journalisten Michael Hilzik rapporterade att en forskningsgrupp i Tyskland ”på motsvarande sätt upptäckte att endast 25% av de publicerade artiklarna kunde valideras.” Slutsatsen blev att det finns ”hela områden inom forskningen som bygger på vetenskap som inte har verifierats och som inte kan verifieras.”

Om 75% av den medicinska forskningen inte kan verifieras, hur vet vi att det här inte gäller klimatvetenskapen också? Och var snäll och svara inte med myten att IPCC är en garanti för kvalitet. Då InterAcademy Council frågade personer inom IPCC om problemet via ett frågeformulär så gav svaret inga möjligheter till misstolkningar: Så vitt jag vet finns det ingen kvalitetskontroll gällande det IPCC gör …

Det här är antagligen den svagaste delen av IPCCs process. Eftersom IPCC är en organisation som samlar ihop och utvärderar forskning så finns det inget system för systematisk kvalitetskontroll.

… det var naturligtvis omöjligt att i detalj kontrollera pålitligheten hos informationen i den ofantliga mängden källor.

Kvalitetkontroll och identifiering av fel existerar inte …

Datakvalitetskontroll, som sådan, hör inte till IPCCs uppgifter …

… Jag tror inte att IPCC kan göras ansvarigt för datakvalitet etc. i de publicerade artiklar man hänvisar till — det här är ett problem för de vetenskapliga tidskrifterna.

Innan vi har en god orsak att anta något annat verkar det vare vettigt att anta att 75% av klimatforskningen kan vara grovt fel. Det här betyder att vi för tillfället helt saknar en sund orsak till att satsa miljarder på klimatåtgärder. Politiker som gör detta bör anses vara oansvariga.

Alternativet att inte göra något är dock inte något IPCC kan acceptera. klimate modellbyggaren Thomas Stocker leder Working Group 1 som nyligen levererade den hårda vetenskapen bakom IPCCs senaste rapport. Tänk på det en stund. Personen som är ansvarig för den hårda vetenskapen jobbar inte inom det vetenskapsområdet. Han är expert på den virtuella världen i klimatmodeller.

En bild av IPCC idag är att IPCC står inför en filosofisk kris. Skall IPCC betona empiriska, observerade, mätta data — som i sig inte är skäl för oro? Eller skall IPCC stöda sig på de dramatiska perspektiv som klimatmodellerna ger? Kan det inte med IPCCs integritet i vågskålen vara ett problem att den ansvariga är klimatmodellerare?

Hur som helst, i en intervju år 2009 för Schweitziska radio/tv konstaterade Stocker att medborgarna i olika nationer inte har rätt att ta egna beslut i fråga om klimatförändring. Enligt honom måste alla länders och samhällens utsläpp minskas. Med hans ord ”Vi behöver komma upp med en plan där alla sektorer av samhället deltar i den stora planen att göra samhället kolfritt”

I en annan intervju med Stocker som publicerades på en statlig vebbsida konstaterar Stocker att ”åtgärder måste vidtas om vi vill hålla klimatförändringen under kontroll.” Enligt hans åsikt måste Innovativa teknologier tas i bruk i [utvecklings] länder för att hindra att de går vägen mot ineffektiva produkter som vi har gjort. Om majoriteten av befolkningen insisterar på att köra bil, bör länder som Indien och Kina från början ta ibruk tvålitersbilar. Om IPCC faktiskt var policy neutralt så skulle dess ledare inte göra den här typen av publika uttalanden. De skulle inte använda ord som måste, krävs, och bör.

Den belgiska fysikern Jean-Pascal van Ypersele är vicetalman i IPCC — ett steg ner från Rajendra Pachauri på IPCCs organisationskarta. I mars 2009 talade han inför Europaparlamentet under rubriken: Klimatförändring: Vi har inte råd med ”Business as Usual”.

Några månader senare talade han på Irland under rubriken: Några saker en klimatforskare skulle vilja säga beslutsfattarna i Köpenhamn — en referens till förhandlingarna COP15. Eftersom hans första bild visar på hans ställning i IPCC så talar han inte som privatperson. Bild nummer tre säger att ”Kraftiga utsläppsminskningar behövs” och att ”Ett avtal i Köpenhamn måste uppnås.”

En ledande person i en policy-neutral organisation får inte utesluta ett speciellt alternativ (business as usual). Inte heller skall han föreläsa om vad som behövs och vad som måste uppnås.

I det här kontextet är det värt att notera att van Yperseles academiska biografi berättar att han blev ”hedersmedlem i Romklubben år 2010.” Romklubben är en självtillsatt organisation som sedan 1960-talet har insisterat på att vi är på väg mot helvetet. Redan då skapade Romklubben ett projekt angående mänsklighetens problem som senare blev till rapporten ”Om tillväxtens gränser”.

Ja mina damer och herrar, IPCCs omdöme är faktiskt så här ifrågasatt. Ingen har tydligen tänkt på att det faktum att viceordförande är nära lierad med Romklubben kan tänkas skapa tvivel på IPCCs neutralitet och intellektuella trovärdighet.

IPCCs ordförande sedan 2002 är den värsta tänkbara modellen för policy neutralitet. Enligt
Rajendra Pachauri krävs ingenting mindre än ett ”nytt etos och nya värderingar” för människorna. Han thinks anser att vi bör ”känna en viss obekvämlighet” i våra hem vad gäller uppvärmning och luftkonditionering, att vi ”i högre grad bör använda allmänna kommunikationsmedel,” att flygande skall beskattas så hårt att vi låter bli att flyga och att vi separat borde betala för energin då vi bor på hotell.

Traditionellt har endast medicinsk personal eller religiösa ledare sagt åt människor vad de skall äta men Pachauri är inte precis indiskret: Jag ber inte att människor ska bli vegetarianer. Jag ber dem äta mindre kött. Det finns stora fördelar av att äta mindre kött och jag säger åt alla att de blir friskare och det blir också planeten. Det finns samhällen som äter alltför mycket kött. Det är inte önskvärt.

År 2009 gav IPCCs chef Pachauri ett gemensamt uttalande med musikern Paul McCartney och en parlamentariker från EU. Kommuner uppmanades att ”införa en köttfri dag [en gång i veckan] för de anställda,” medan man bad medborgarna ”att gå över till en köttfri dagsom det mest effektiva sättet att kämpa mot global uppvärmning.” Överst på uttalandet konstaterade man att Pachauri är chef för IPCC.

År 2009 deklarerade Pachauri att President Obamas utsläppsmål ”måste skärpas” medan en nyhetsartikel fick rubriken: Obama borde göra mera för klimatet: Pachauri.

När någon klagar över publikens värderingar, går åt demokratiskt valda ledare och föreslår en lång rad åtgärder som skulle göra vanliga människors liv dyrare, besvärligare och obekvämare då för man inte fram en neutral policy. Snarast visar de stor entusiasm för att forma om världen uppifrån ner.

IPCCs ledare har aldrig visat sig kapabla att visa ett policyneutralt beteende utan rekommendationer.

Kan vi faktiskt fortsätta att tro på att då dessa personer tolkar klimatforskningen så är de fullständigt hederliga och rakryggade?

Två inslag av Donna Laframboise på från WUWT. Skrämmande information från författaren till boken The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the World’s Top Climate Expert.

Donna Laframboise konstaterar att hon blev väldigt besviken på massmedia då hon upptäckte att det fanns en stor grupp vetenskapsmän som inte ansåg att det finns aledning till oro gällande klimatförändring. Varför har media valt att presentera endast myntets ena sida.

Jag ställer samma fråga till Hufvudstadsbladet: Varför gör inte Hbl det arbete läsarna och annonsörerna betalar för? En tidnings uppgift är inte att välja sida utan att ge läsarna en sådan information att läsarna kan göra ett informerat personligt val.

Jag ställer en fråga till cheferna Petteri Taalas och Mikko Alestalo på Meteorologiska institutet: Har man gett de finska beslutsfattarna all relevant information eller har man endast gett beslutsfattarna den information man tror att stöder den egna agendan. Om det senare alternativet gäller har man grovt misslett landets beslutsfattare.


Pointman's

A lagrange point in life

THE HOCKEY SCHTICK

Lars Silén: Reflex och Spegling

NoTricksZone

Lars Silén: Reflex och Spegling

Big Picture News, Informed Analysis

Canadian journalist Donna Laframboise. Former National Post & Toronto Star columnist, past vice president of the Canadian Civil Liberties Association.

JoNova

Lars Silén: Reflex och Spegling

Climate Audit

by Steve McIntyre

Musings from the Chiefio

Techno bits and mind pleasers

Bishop Hill

Lars Silén: Reflex och Spegling

Watts Up With That?

The world's most viewed site on global warming and climate change

TED Blog

The TED Blog shares news about TED Talks and TED Conferences.

Larsil2009's Blog

Lars Silén: Reflex och Spegling

%d bloggare gillar detta: