Posts Tagged ‘Peter Buchert’

Det Europeiska industriella självmordet

28/01/2014

Vi satsar hundratals miljarder Euro per år på att understöda ineffektiv produktion av energi via vindkraft och solpaneler. Mätningar visar att dessa lösningar inte ger någon minskning av koldioxidutsläppen överhuvudtaget, orsaken är att back up energikällor måste köras på tomgång kontinuerligt för att finnas till hands då de ”gröna” källorna inte klarar av att leverera …

I slutet av 2013 fanns i finland 151 vindkraftverk med effekten 447 MW d.v.s. ungefär ett kärnkraftverk av typen Lovisa 1 & 2. Det här ser väl ganska bra ut … eller?

Enligt VTT producerade vindkraftverken ungefär 777 GWh (0,6% av landets energi). Vi kan enkelt beräkna hur stor vindkraftens medeleffekt under året var och jämföra det värdet med festtalens toppeffekt som man uppnår ytterst sällan under året.Medeleffekten i MW blir:

Medeleffekt(MW) = 777000 MWh/(365*24) = 88,69 MW

Våra 151 vindkraftverk visar sig alltså producera i medeltal endast 88,69 MW i stället för propagandans 447 MW. Medeleffekten representerar ungefär 19,8% av toppeffekten. Beräkningen visar hur problematisk vinden är så länge vi inte kan lagra stora energimängder på ett pålitligt sätt. Mätningar visar att den totala vindkrafteffekten kan variera mellan noll och 100% på mycket kort tid och vad värre är så kan man inte pålitligt förutspå hur vinkrafteffekten kommer att variera.

Om man inte har tillgång till stora mängder vattenkraft (Norge och Sverige) som effektivt kan reglera vindkraftvariationerna så måste regleringen ske med hjälp av gasturbin (olja/gas) eller kolkraft. Kärnkraftverken kan i praktiken inte användas för effektreglering eftersom varje förändring av ett kärnkraftverks uteffekt leder till tryckvariationer som sliter på dess tryckkärl och minskar dess livslängd.

Europas extrema arbetslöshet är delvis självförvållad och dagens politik leder till att speciellt tung energiintensiv industri flyttar till USA där energipriserna idag ligger på ungefär en tredjedel av priserna i Europa.

Var finns de politiker som vågar ställa sig upp och kräva att den gröna snårskogen av energidirektiv genomgår en grovavverkning där man som ett första steg hugger bort alla energisubsidier?

EU och biobränslen en skandal

18/12/2013

Den här artiken är baserad på en artikel av Bjorn Lomborg i tidningen The Telegraph.

På EU kommisionens hemsidor läser vi:
Under the Directive 2003/30/EC on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport, EU established the goal of reaching a 5.75% share of renewable energy in the transport sector by 2010.

Under the Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources this share rises to a minimum 10% in every Member State in 2020. Regarding the expand of biofuels use in the EU, the Directive aims to ensure the use of sustainable biofuels only, which generate a clear and net GHG saving without negative impact on biodiversity and land use.

I princip låter ju ovanstående vettigt, vi byter ut en del av bränslet mot förnyelsebara bränslen och slutresultatet blir mindre CO2 utsläpp och alla är nöjda … eller:

Bjorn Lomborg skriver:
Förra veckan missade EU en möjlighet att göra slut på det mest slösaktiga av alla gröna program i vår tid — ett program som kostar miljarder pund årligen och som tvingar åtminstone 30 miljoner människor att gå hungriga varje år. Genom att man inte kunde enas om ett tak på användningen av biobränslen så har ministerrådet gett stöd för en teknologi som är illa för både skattebetalare och miljön. Lagstiftningen kommer nu att fördröjas till 2015.

Historien om införandet av biobränslen är ett gott exempel på hur man har låtit goda intentioner leda till ett katastrofalt slutresultat. Det är intressant att se hur starka och pseudogröna intressen fortsätter att stöda en vansinnig politik. Man får dock hoppas att information om vad användningen av biobränslen leder till, på längre sikt, kan leda till en bättre politik.

De gröna lanserade ursprungligen biobränslena som ett vapen mot global uppvärmning och man påstod att de skulle leda till mycket mindre CO2 utsläpp än fossila alternativ. Då växter tar upp CO2 då de växer så kommer förbränning av växten att senare leda till i princip ingen total emission av koldioxid överhuvudtaget.

Drömmen har blivit en mardröm då t.o.m. miljömänniskor vänder sig emot den. T.o.m. Al Gore säger att biobränslen är ett misstag.

Då man undersöker hur produktionen av biobränslen påverkar matproduktionen märker man att de arealer som används för produktion av biobränslen helt enkelt ersätts av att ny adlingsmark bryts på annat håll och resultatet blir ökade CO2 utsläpp. Innan biobränslen kan användas måste det biologiska materialt behandlas industriellt så att man får fram användbara biobränslen, pellets, dieseloja. Då man producerar biobränslena så släpper processerna ut betydande mängder CO2 vilket kraftigt minskar fördelarna med biobränslena.

I EU har man ersatt 5% av bränslet i transportsystemet med biobränslen. Om biobränslen faktiskt skulle vara utsläppsfria så skulle CO2 utsläppen minska med 5% vilket motsvarar 59 miljoner ton CO2 per år fram till 2020.

En ny studie av International Institute for Sustainable Development visar att avskogning, gödsel och fossila bränslen som används vid produktionen av biobränslen ger upphov till emission av 54 miljoner ton CO2. Hela 92% av de sparade CO2 utsläppen släpps helt enkelt ut på annat håll i stället. Då man ser på endast biodisel så blir nettoeffekten sannolikt negativ d.v.s. användningen av biobränslen ökar de totala utsläppen.

De totala inbesparingarna i EU är minimala 5 Mt eller 1/10% av Europas CO2 utsläpp. T.o.m. utslaget på ett helt århundrade är inbesparingarna helt minimala.

Kostnaden för skattebetalarna är ungefär 6000 miljoner pund/år och varja ton man har undvikit att släppa ut kostar ungefär 1200 pund. Det Europeiska ”cap and trade” systemet uppskattas kosta ca. 4 pund/ton vilket betyder att biobränslena kostar ungefär 300 ggr mer.

Situationen blir inte bättre av att de bästa ekonomiska uppskattningarna tyder på att ett ton inbesparade CO2 utsläpp ger minskade miljöskador värda ungefär 4 pund. Det här betyder att för varje Euro/pund som satsas på biobränslen så kommer vi att undvika klimatskador för ungefär 1/4 cent. Det här är ett extremt ineffektivt sätt att hjälpa världen.

Man tycker att ovanstående borde få politikerna att reagera, men det är antagligen alltför mycket begärt. Situationen blir värre. Ursprungligen ville man i EU att man skulle nå upp till 10% användning av biobränslen använda i trafiken år 2020 d.v.s. man planerade en fördubbling av dagens användning. Nu när man börjar inse vilket vansinne biobränslena är så planerar man att sänka målet till 7%.

Det Europeiska ministerrådets oförmåga att ta ett beslut leder nu till att vi är tillbaka vid målet 10% vilket skulle fördubbla kostnaden för Europeiska skattebetalare. Om man skulle få tio procent av bränslet från växter skulle detta minska utsläppen med minimala 9 Mt och höja priset på varje inbesparat ton CO2 till 1260 pund. Effekten på temperaturen vid århundradets slut blir 0,00025 C. Temperatursänkningen är så liten att den är helt omätbar.

De ofantliga kostnaderna för biobränslen i förhållande till extremt liten nytta är ändå endast en del av det som är el med biobränslen. Produktion av biobränslen i Europa tar upp en uta av samma storleksordning som Belgien och en motsvarande yta tas upp utanför Europa för import till Europa. Utanför Europa skövlas regnskogar då man anlägger plantager för palmolja som exporteras till Europa.

Bjorn Lomber fortsätter:
Man utnyttjar snabbväxande träd såsom Poppel, Sälj och Eucalyptus för produktion av biobränslen. Olyckligtvis så ger de här träden ifrån sig ämnet isopren som förorenar luften och påverkar människornas hälsa. En studie av Universitetet i Lancaster (Lancaster University) visar att om man ökar den odlade arealen så att man når upp till EUs mål 10% så kommer luftföroreningarna att öka, man får ungefär 1400 extra dödsfall och årskostnaden är 5,2 miljarder pund per år.

Viktigast, ur en moralisk synvinkel, är att användning av odlingsmark för att producera bränsle är en styggelse i en värld där nästan en miljard människor fortfarande går hungriga. Man har uppskattat att den areal europeiska biobränslen kräver skulle kunna föda 100 miljoner människor … och det Amerikanska biobränsleprogrammet använder ännu mera mark.

Priset på mat har stigit rätt kraftigt under de senaste åren. Biobränslena är inte den enda orsaken till prisstegringarna men de spelar en betydande roll. Det är svårt för fattiga att köpa mat när välmenande västerlänningar driver uppp matpriset med hjälp av kraftigt subventionerade biobränslen. Man har uppskattat att omkring 30 miljoner människor svälter som en direkt följd av användningen av biobränslen. Om vi inte får kontroll över biobränslemonstret så kan ytterligare 45 – 135 miljoner människor svälta år 2020.

Om biobränslen åstadkommer onödiga dödsfall och svält och lidande för tiotals miljoner människor. Varför använder man då biobränslen? Svaret är den Gröna Rörelsen. Tiotals miljarder i form av subsidier och skatterabatter köper/samlar många intressenter som hoppas utnyttja systemet för egen vinning. Al Gore konstaterade: ”När ett sådant program har startats så är det svårt att kontrollera de lobbyistgrupper som håller det igång.” Han medger att han tryckte på för att öka biobränsleprogrammen för att de hjälpte bönder i hans hemstat Tenessee och dessutom var populära i Iowa som är en viktig stat vad gäller presidentval i USA.

Kostnaderna för klimatpolitiken är ofantliga. Man har uppskattat att klimatpolitiken kostar ungefär 1000 miljoner euro per dag. Vindkraften kostar ungefär tio gånger mer än den uppskattade nyttan i form av minskade utsläpp. Solpaneler kostar ungefär hundra gånger mer än den beräknade nyttan. Å andra sidan är det självklart att det finns många grupper som har ett intresse av att penningkranarna pumpar in 136 000 miljoner dollar årligen i dessa teknologier.

Opposition till spridningen av biobränslen pekar på möjligheterna för en mera rationell klimatpolitik. Om vi kan stoppa ökningen av användningen av biobränslen kan vi spara liv, spara pengar, och finna bättre metoder för att hjälpa människor i nöd. Det saken gäller är att investera i mera produktiva odlingsmetoder som kan föda fler människor till en lägre kostnad medan mark samtidigt frigörs för vilda djur.

Nu är det tid att säga nej till den omoraliska biobränslegalenskapen. Det räcker inte med att begränsa ökningen av biobränslena, vi måste eliminera dem helt.

Bjørn Lomborg är chef för Copenhagen Consensus Centre. Han har nyss get ut en ny bok ”How Much Have Global Problems Cost the World? A Scorecard from 1900 to 2050’.

Solen i november 2013: Lägg i mera kylarvätska och mera sprit i spolarvätskan

08/12/2013

Den här artikeln är baserad på artikeln The sun in November 2013: You’re going to have to add more antifreeze. Den ursprungliga artikeln är på tyska: Die Sonne im November 2013: Sie werden noch etwas Gefrierschutzmittel nachfüllen müssen.

Av: Frank Bosse und Fritz Vahrenholt
Översättning Lars Silén

I november 2013 var solen något aktivare än tidigare. Den här solcykelmånaden (den 60ionde i den här cykeln) var därför ”endast” 32% under solens normala aktivitet. Som en påminnelse: I februari 2013 låg aktiviteten 66% under medelvärdet från alla mätta solcykler 1 – 23! Jämfört med medeltalet (blå) har den nuvarande cykeln följande utseende:

Sedan solcykeln 24 började i december 2008 har vi sett en mycket svagare solcykel än normalt. Temporära toppar som de under den senaste månaden som når upp till medelnivån har varit undantag snarare än regel. Vi fortsätter alltså på samma spår som solcykel nummer 5 vilken var den första cykeln i Daltonminimet strax efter år 1800. Om man ritar ut solfläcksanomalierna (skillnaden mot en medelsykel) fram till dagens månad 60 så får man följande kurva:

Man ser genast det plötsliga aktivitetsfallet i solcykeln nummer 23 som tog slut i april 2006. Cykeln 23 var redan något under normalnivån och den nuvarande cykeln har varit den lugnaste sedan solcykeln nummer 7 år 1833.

Vad har vi framför oss?

Vi har redan hänvisat till förutsägelser baserade på de fysikaliska attributen hos solens korona (en mycket varm zon ovanför solens synliga yta) och magnetfältet vid solfläckarna pekar på en fortgående försvagning av aktiviteten för följande solcykel (Livingston/Penn). Vi skall nu se på en studie av Salvador (2013) som försöker rekonstruera solcykler utgående från planeternas tidvatteneffekt på solen. Även om vi ser på den här metoden med viss skepsis så ser man en otrolig korrelation med observationer:

 

Figure 3: Source: study by Salvador (2013).

Den röda kurvan är beräknad utgående från modellen och den blå kurvan visar observerade solfläcksdata sedan 1749. Utgående från detta gör författaren (Salvador) en prognos där han tar data från 1987 framåt och använder detta till att kalibrera modellen och sedan beräknar en framtida prognos:

 

Figure 4. Source: Figure 7 of study by Salvador (2013).

I Salvadors modell ser solcyklerna 25 och 26 ut att bli mycket svaga och han förutser att vi kommer att ha en låg solaktivitet fram till slutet av det här århundradet. Vår avsikt är inte att göra en prognos så långt in i framtiden men författaren antar, liksom många andra, att väldigt lite väntas ske i solen de närmaste 30 åren.
Vilken effekt kommer det här att ha på Jorden? Borde inte den sjunkande solaktiviteten ha effekt? Nedan ges en karta över den globala vintertemperaturfördelningen där man jämför de senaste tio åren med årtiondet före denna period.

 

Figure 5. Source: GISS

Landtemperaturerna under vintern har sjunkit mellan 30N och 60N breddgraden. Speciellt den Eurasiska regionen har haft mycket kallare vintrar sedan 2002. Dataseten ger följande intressanta resultat:

 

Figure 6.

Den röda kurvan visar den årliga SSN (solfläcks) anomalin sedan 2002. Kan temperaturfallet sedan 2003 faktiskt åtminstone delvis vara förorsakat av den lägre solaktiviteten?

Det finns många publikationer om det här och en möjlig relation förklaras av Sarah Ineson (2012) i en presentation av det Brittiska Meteorologiska Institutet. Den reducerade UV (ultra violett) strålningen från solen då solaktiviteten är låg påverkar stratosfären vilket i sin tur speciellt påverkar vintercirkulationen ner till jordytan.

Vilka slutsatser kan vi dra av det här?

Trenden mot kallare vintrar här i Europa och på andra områden hella vägen till Kina i fjärran östern och USAs östkust har varit verkligt robust under de senaste tio åren. Utgående från detta drar vi slutsatsen att vi knappast kan förvänta oss varmare vintrar inom en nära framtid och att situationen kan fortsätta i detta spår under en lång tid framöver om kopplingen till solaktiviteten kan bekräftas. Lägg därför mera sprit i vindrutespolarbehållaren. Vintern är här och den kommer antagligen inte att bli varm!

Ällmän fråga: Varför ser man inte den här informationen i Hbl?

Om moln, Solen och kosmiska strålar

03/12/2013

Under de senaste årtiondena har det i det vetenskapliga samfundet pågått ett stort ”gräl” gällande vilka faktorer som i huvudsak påverkar jordens klimat.

En grupp, representerad av IPCC och europeiska politiker, påstår att jordens temperatur bestäms av halten koldioxid i atmosfären. Den här gruppen konstaterar att de inte kan komma på någon annan förklaring till den observerade temperaturstegringen än koldioxiden … problemet börjar idag vara att koldioxidhalten fortsätter att växa medan temperaturen hålls konstant. I stort sett alla klimatmodeller visar att temperaturen sedan början av 2000-talet borde ha stigit nästan 0,3 grader medan temperaturen i verkligheten har sjunkit något.

En annan grupp konstaterar att det är självklart att solen är den faktor som driver jordens klimat. På en trivial nivå är det här naturligtvis sant. Problemet är dock att mätningarna av solstrålningens intensitet d.v.s. hur mycket värme jorden tar emot från solen visar att variationerna i solstrålningens effekt inte räcker till för att förklara de observerade temperaturförändringarna.

En tredje grupp har gjort experiment där man simulerar hur den kosmiska strålningen påverkar molnbildningen. Videon nedan presenterar Svensmarks forskning kring sambandet mellan kosmisk strålning och molnbildning. Det visar sig att mycket små variationer i mängden eller typen av moln har en effekt som är mycket större än den värmande effekt den ökande andelen koldioxid har.

Observera forskarnas kommentar i slutet av videon där de konstaterar att de inte har fått sina resultat publicerade i någon klimattidskrift. Det här stämmer väl överens med uppgifter från läckta epostmeddelanden från den styrande klimatklicken runt IPCC. Man förhindrar aktivt att icke önskade forskningsresultat publiceras. Om en liten grupp forskare kan styra systemet för peer review så leder detta till en grov snedvridning av vetenskapen.

Bloggen NoTricksZone (Gosslin) hade nyligen en intressant artikel om samma fenomen d.v.s. moln. Gosslin hittade informationen genom IPCC men IPCC kastar bort informationen eftersom den är mot IPCCs uttalade uppgift d.v.s. att söka stöd för mänsklig klimatpåverkan. Klimatinverkan från moln beror inte av människan och därför borde den antagligen sopas under mattan.

Bilden visar hur molnigheten kontinuerligt har minskat sedan 1980-talet. Förändringen tog slut ungefär kring år 2000.

Bilden visar mängden solstrålning som når markytan d.v.s. den del av solenergin som faktiskt värmer jorden och de lägre delarna av atmosfären.

GISS temperaturkurva som den såg ut innan man via justeringar ökade uppvärmningen så att 1998 blev varmare än tiden kring 1940. Lägg märke till den intressanta korrelationen mellan molndata och temperatur.

Om ”Nyheter Hbl inte vill att du skall känna till”

30/11/2013

IMGP5558
Karusellen om ”Nyheter Hbl inte vill att du skall känna till” började genom en insändare i Hbl av mig där jag ifrågasatte den ensidiga klimatrapporteringen i Hbl. Hbls ”Expert” verkar vara Peter Buchert. Observera hur Hbls temperaturkurva i den första bilden går mitt i spagettin av klimatmodeller. Det här är ren förfalskning och IPCC har internt använt sig av bilderna nedan i den preliminära rapporten. Samma kurva som nedan fanns i något fulare form i den första versionen av IPCCs material som läckte ut till offentligheten för nästan ett år sedan.

Observera den skrämmande ”röken” från kyltornen (inte skorstenar) i Hbls stora bild … den skrämmande röken är till hundra procent vattenånga. Varför väljer man en sådan illustration?

Jag skrev en insändare som började med:

Hbl införde för en tid sedan en rättelse gällande en nyhetsanka. En person undvek mirakulöst en flygkrasch men nyheten var falsk. Det ser alltså ut som om Hbl faktiskt ibland kontrollerar det man publicerar. Det vore ur läsarnas synvinkel bra om samma kontroll också kunde utsträckas till klimatrapporteringen där kostnaderna politikerna försöker påföra samhället är astronomiska. Propaganda borde inte publiceras som nyheter (Peter Buchert 9.11.2013), men kanske Hbl saknar kunskap att skilja propaganda från verkliga nyheter?

 Hbl har satt in nya krafter för att i ankdammen lobba för ett klimatavtal. Bilden i Hbl den 9.11.2013 visar gällande temperaturstegringen vid markytan (källa IPCC) är falsk. Bilden visar skenbart att den mätta termperaturutvecklingen skulle ligga mitt i klimatmodellernas spagettikurva. I verkligheten ligger den mätta temperaturen idag nedanför t.o.m det lägsta scenariet trots ökande CO2 i atmosfären. Se http://bobtisdale.files.wordpress.com/2013/10/figure-1-ipcc-ar5-figure-11-9-w-caption.png .

Om normala vetenskapliga resonemang skulle gälla så skulle man för flera år sedan ha kastat modellerna på sophögen eftersom de inte motsvarar verkligheten.

 IPCC fixade problemet på ett för politiker typiskt sätt. Man flyttade molnet av modeller vertikalt så att den mätta temperaturen läggs mitt i molnet varefter man kan påstå att modellerna stämmer. Här borde varningsklockorna ringa för varje tänkande människa. Riktig vetenskap bedrivs inte så att man skriver ihop en vetenskaplig rapport och gör ett preliminärt sammandrag för beslutsfattarna. Därefter samlas beslutsfattarna för att diskutera hur sammandraget skall se ut varefter den vetenskapliga grunden justeras så att den skall motsvara politikernas beslut. Vi skrattade åt den här typen av vetenskap som bedrevs i det forna Sovjetunionen men idag sysslar våra egna politiker och av politikerna betalda vetenskapliga prostituerade med exakt samma sak. Det är kanske inte utan orsak man skämtar om EU som EUCCCP … det börjar finnas många likheter.

Buchert konstaterade att om jag har någonting att invända mot IPCCs sanningar så skall jag göra en felanmälan till Schweitz … där IPCC har sitt högkvarter.

Jag skrev följande svar till Buchert, ett svar som Hbl inte kommer att publicera 😉 . Däremot fick jag ett svar av Hbls Chefredaktör Jens Berg. Bergs svar hittar man  i slutet av den här artikeln.

Nedanstående inlägg var tydligen alltför eldfängt:

Den tredje statsmakten

Man brukar kalla massmedia den tredje statsmakten. Orsaken till detta är att man har uppfattat att massmedias uppgift är att kritiskt granska regering och riksdag … och andra maktfaktorer i samhället. Peter Buchert har som journalist tydligt fått något om bakfoten då han tydligen utan att blinka sväljer allt, inklusive kamelerna, man kastar ner till pöbeln från maktens tinnar.

Peter Buchert konstaterar att IPCCs rapporter består av tusentals vetenskapliga artiklar som har förhandsgranskats och publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Om Peter Buchert hade gjort sitt fotarbete som journalist skulle han på 30 sekunder ha fått fram att föregående rapport (AR4) innehöll ca. 30% såkallat grått material bl.a. producerat av Greenpeace och WWF. IPCCs chef Rajenda Pachauri påstod faktiskt med djupa brösttoner angående föregående rapport att endast publikationer som genomgått peer review hade tagits med, Peter Buchert har rätt i det. En oberoende kontroll av IPCCs rapport visade att Pachauris påstående var lögn och Peter Buchert borde ha upptäckt detta och inte blint trott på sin auktoritet.

Har IPCC lärt sig något? Om Peter Buchert hade grävt lite djupare hade han upptäckt att IPCC löste problemet med grå litteratur i AR4 genom att i kommande rapporter (AR5) explicit tillåta mera grå litteratur. IPCC har också beslutat att frångå kravet på vetenskaplig kompetens och i stället kräva en jämnare geografisk och könlig fördelning bland personer som arbetar med rapporterna. Peter Bucherts svar är således falskt, antingen vet inte Peter Buchert vad han talar om eller så vilseför han medvetet tidningens läsare.

Peter Buchert avslutar med att ”Om Lars Silén finner brister i rapporten skall han vända sig till IPCCs sekretariat i Schweiz”. Ja tack! Jag har levt i illusionen att en journalists uppgift är att ge en balanserad, objektiv och möjligast korrekt bild av olika samhälleliga problemställningar och inte blint relatera det makten vill att vi skall höra.

Uppfattar Hbls chefredaktör Jens Berg rapporteringen om IPCC, klimatet och klimatmötet i Polen som objektiv och balanserad och i såfall varför? Har Hbl enligt Jens Berg fyllt sin uppgift att belysa en extremt viktig samhällelig fråga på ett sådant sätt att tidningens läsare självständigt kan bilda sig en balanserad uppfattning i frågan? Har alla relevanta frågeställningar belysts av Hbl? Personligen uppfattar jag inte att skeptikers insändare i Hbl, tack för det, kompenserar en extremt ensidig vinkling av klimatpolitiken från Hbls sida.

Lars Silen, Fysiker Esbo

Positivt om nyheter och nyhetsrapportering i Hbl!

28/11/2013

Hbl den 28.11.2013

Det var ett nöje att läsa Hbl idag. Jag skummade igenom tidningen på morgonen och uppfattade nyhetsrapporteringen som balanserad … och Hbl har i många många år redan haft en god layout som har gjort tidningen till ett nöje att bläddra i.

Till min glädje blev jag tvungen att lägga till en ny kategori i bloggen ”Hbl då tidningen är som bäst”!

IMGP5554

Jag tittade specifikt på klimatrapporteringen och hittade inget att invända mot … orsaken kan naturligtvis ha varit att jag inte hittade något alls från Hbls sida men detta är naturligtvis helt OK.

Hbl utmärkte sig igen väldigt positivt genom sin insändarspalt. Man må vara av vilken åsikt som helt om Hbls, då främst Peter Bucherts,  klimatartiklar men Hbl har på ett föredömligt sätt tillåtit andra synvinklar på klimatet på insändarsidorna.

Personligen uppfattar jag att Hbls rapportering med mycket små medel skulle ha kunnat bli perfekt om man ens några gånger per år hade låtit en utomstående expert som inte tillhör klimatetablissemanget presentera andra synvinklar inklusive bilder och kurvor.

Köp Hbl idag 😉 och titta på insändarna … motsvarande går inte att hitta i den finskspråkiga pressen!

Apollo 7 astronauten Walter Cunningham talar om klimatvetenskap i Warszava

26/11/2013

Nyheter Hbl inte vill att du skall känna till!

Walter Cunningham är till grundutbildningen fysiker. Som astronaut har han en mycket grundllig utbildning i bl.a. atmosfärvetenskap och andra geovetenskaper.

Walter cunningham konstaterar bl.a. att massmedia (MSM, main stream media) har visat ett totalt ointresse för att att rapportera om verklig klimatvetenskap. Han konstaterar mot slutet att ”IPCC är inte en god plats att söka på om man vill ha objektiva data.”

Intressant föredrag som säker Hbl kunde ha hittat något intressant i …

Du hittar mera material på engelska på WUWT.

1,1 miljoner nya jobb i Europa via skiffergas och fracking

26/11/2013

Nyheter Hbl inte vill att du skall känna till!

USA har under de senaste åren i mycket hög utsträckning lyckats bli kvitt sitt beroende av import av kolväten d.v.s. olja och gas. Resultatet har blivit att energipriset idag är ungefär hälften av vad det är i Europa vilket leder till att Europeiska företag flyttar delar av sin produktion till USA!

Undersökningar av Poyry Management Consulting och Cambridge Econometrics har nyss publicerats samtidigt som EU Commissionen förbereder lagstiftning för att reglera (förhindra?) utvinning av olja och gas genom såkallad fracking.

Den nya energiresursen kan förbättra Europas ekonomi mellan 2020 och 2050 med mellan 1700 och 3800 miljarder euro vilket motsvarar 17 till 38 gånger Finlands statsbudjet. Man uppskattar samtidigt att mellan 400 000 och 800 000 nya jobb skulle skapas fram till 2035 och mellan 600 000 och 1,1 miljoner nya jobb fram till 2050. Man uppskattar också att beroendet av gasimport framför allt från Ryssland skulle minska betydligt.

Förskjutningen från import till egen produktion av främst gas frigör ungefär 190 miljarder euro som indirekt kunde investeras i Europas industri.

Det här är det första försöket att uppskatta fördelarna för Europas ekonomi om man i stor skala skulle gå in för att utnyttja de gasresurser som finns i Europa.

Du hittar en artikel i The Telegraph på engelska här.

Vad är frakking?

BBC har en artikel om fracking
på engelska. Bilden är tagen från BBCs artikel och artikeln hittar du här (BBC om fracking på engelska). Fracking är en kombination av en speciell teknik att borra böjda borrhål och en teknik att med högt tryck spräcka berget runt hålet så att olja och gas kan utvinnas. Motsvarande teknik använd i liten skala då man borrar en borrbrunn. I en borrbrunn spräcker man också berget nere i brunnen för att öka ytan mot berget och på detta sätt öka brunnens kapacitet.

Det faktum att man idag kan borra böjda hål betyder att man kan borra ner till ett skifferlager och därefter följa skifferlagret horisontellt varvid kapaciteten man får via ett borrhål kan hundrafaldigas jämfört med ett vertikalt rör. Den stora ytan mot berget gör att man idag på nytt kan öppna oljefält som man tidigare trodde var uttömda.

Det är intressant att notera att Europeiska utsläpp av växthusgaser sannolikt skulle minska betydligt om man kunde gå över från kol till naturgas i stor skala.

Om att ljuga med kurvor

25/11/2013

Nyheter Hbl inte vill att du skall känna till!

Vi har alla sett skrämmande kurvor som visar hur temperaturen tydligt går i taket. Skenbart måste ju en trend som fortsätter på samma sätt leda till katastrof … och alla brinner upp. En klassisk bild är ”hockeykurvan” producerad av Michael Mann. Kurvan såg ut så här:

Kurvan har visat sig vara ett statistiskt falsarium men det är inte den detaljen vi skall titta på. Kurvan beskriver ”temperaturutvecklingen” inom ett intervall på ungefär 1 grad C i form av temperaturanomalier d.v.s. förändring i förhållande till någon referenstemperatur/period. Då vi ser på kurvans högra del mellan år 1900 och år 2000 så ser det faktiskt katastrofalt ut. Det finns uppskattningar att temperaturen under nittonhundratalet skulle ha stigit med ungefär 0,7 grader C vilket vi om vi är storslagna kan acceptera.

I min artikel Blåsning: Den katastrofala temperaturstegringen 0,7 grader på hundra år tittade vi på hur ett kluster av 60 år i Helsingfor såg ut jämfört med en 0,7 graders temperaturförändring. Vi plockar nu ut ett år ur motsvarande kluster och tittar på vad Manns uppvärmning betyder då vi ser på årsvariationen.

Hfors_1982_+0.7

Oops! Vi gick från Manns skrämmande bild till en bild som inte över huvudtaget verkar skrämmande. Vad hände? Orsaken ligger i valet av skala i X och Y led. Manns bild var extremt förstorad i vertikalled (y-axeln) vilket framhäver extremt små förändringar i temperaturen. Temperaturen i Helsingfors  ovan kan jämföras med motsvarande årsvariationer som vi tittade på i en tidigare artikel. En övningsuppgift för läsaren är att försöka plocka ut året 1982 ur kurvskaran nedan …

temp_Helsinki_Vantaa_1952-2012

En variation på 0,7 grader försvinner helt i det normala temperaturbruset från år till år.

Antag nu att vi har ett jordklot med en medeltemperatur på 15 grader och att temperaturen under hundra år stiger med 0,7 grader. På vilka sätt kan vi illustrera denna uppvärmning?

Jag gör mig en syntetisk temperaturkurva för jorden där jag antar att vi har en konstant medeltemperatur från början av vår tideräkning fram till år 1900 då temperaturn långsamt började stiga så att temperaturen hundra år senare är 15,7 grader celsius. Vi kan igen presentera resultatet på många olika sätt …

Antag att vi vill titta på temperaturen de senaste tvåhundra åren. Vi kan då t.ex. rita upp följande kurva:

jordens_medeltemp_stiger_1

Om vi betraktar kurvan noga ser vi faktiskt en långsam förändring från år 1900 framåt.

Vad händer om vi vill titta på exakt samma data men från vår tideräknings början. Observera att alla underliggande data är exakt desamma …

jordens_medeltemp_stiger_2

Nu blev det mera skrämmande. Vi kan se en dramatisk temperaturökning i högra kanten av kurvan. Observera att de underliggande data vi använde är identiska med den tidigare kurvan.

Vi får nu order från Greenpeace ledning att sluta leka och producera en dramatisk kurva som får medlemmarna att öppna plånböckerna. Jaha konstaterar den grafiska experten … inget problem. Tycker inte du också att det finns onödigt mycket vit yta i bilden ovan och en stor del av alla de grader vi har ritat ut till höger och vänster används inte. Vi får höra: ”Get rid of the stable climate!”

Vi tar samma temperaturdata igen och beskär bilden så att vi endast visar ”den relevanta temperaturen” d.v.s. från 14,5 grader C till 16 grader C. Resultatet blev:

jordens_medeltemp_stiger_3

Min chef kom nyss in och gav mig en extra lön i bonus eftersom kurvan har gett extra inkomster på hundratals miljoner euro …

Eftersom jag inte gillar brutna linjer ritade jag upp samma kurva så att jag bara tittade på nittonhundratalet, jag gillar inte spökhistorier…

jordens_medeltemp_stiger_4

Det börjar bli sent, klockan är nu 00:05 lokal tid. Då jag tittar på den sista bilden som visar temperaturintervallet jag kan råka ut för här i Helsingforstrakten d.v.s. temperaturen kan variera mellan ungefär -30 när det är som kallast på vintern och +30 då det är värmebölja på sommaren så inser jag att jag kommer att sova gott i natt. Observera att den sista bilden visar samma värmestegring som de tidigare bilderna.

Jag är bara förundrad över att Hbl aldrig har tänkt på att undervisa sina läsare i hur man ljuger med kurvor. God natt!

Godmorgon Hbl och Peter Buchert

25/11/2013

Nyheter Hbl inte vill att du skall känna till!

IMGP5538

Peter Buchert väntar på Jultomten eftersom klimattåget redan har gått. Jag valda att fotografera Peter Bucherts artikel i växtbelysning (blå-röd led lampa) för att hjälpa honom att locka på Jultomten. Kanske den röda färgen får tomten att tro att det redan är jul…

Han konstaterar i Hbl den 25.1.2013 att:

”Om världssamfundet en dag skall få ett globalt, bindande och ambitiöst klimatavtal kommer det knappast att ske i Paris 2015. Framstegen hittills är så försiktiga och de tre komponenterna är så svårkombinerade att inte ens jultomten, än mindre FN, kan få till ett sådant paket.

Jag tackar allra ödmjukast för att Peter Buchert på Hbls sidor för en gångs skull för fram något som sannolikt är sant! Beklagligtvis lyckas han inte fortsätta på den nya väldigt positiva linjen. Peter buchert skriver mot slutet av sin artikel:

”Klimatförhandlarnas stora paradox är att alla dokument erkänner behovet av att hållas på tvågradersspåret (IPCCs rapporter betvivlas inte).”

Det är klart att alla politiska dokument är samstämmiga eftersom politikerna själva har producerat dokumenten, konstigt vore det annars. Att Peter Buchert menar att IPCCs rapporter inte betvivlas är ren lögn men Peter Bucherts sätt att likt main stream media (MSM) föra fram situationen som solklar är väldigt typisk man undrar varför en journalist inte gör sitt arbete.

IPCCs rapporter har aldrig fullt ut accepterats av alla vetenskapsmän. Hbl har ofta hänvisat till att 97% av alla vetenskapsmän accepterar global uppvärmning. Det talet bygger på att man ställer rätt frågor. Om man frågar en vetenskapsman om klimatet har blivit varmare under de senaste hundra åren är svaret sannolikt ja till nästan 100% … en god gissning är 97%. Om man frågar om människan har en andel i den observerade uppvärmningen blir svaret sannolikt igen ja till nästan 100%. Om man däremot frågar om människans andel av den observerade uppvärmningen dominerar svarar antagligen en relativt liten procent ja. Frågar man om den observerade uppvärmningen är farlig för människor och miljö svarar sannolikt igen en ännu mindre procent ja.

Peter Buchert konstaterar att ingen tvivlar på IPCCs rapporter, det här stämmer inte och han borde som professionell journalist veta bättre än att påstå detta … men kanske Peter Buchert inte försöker ge läsarna korrekt information … ?

År 2009 sände sextio tysta vetenskapsmän ett öppet brev till den tyska kanslern Angela Merkel. I brevet konstateras bl.annat:

Vetenskapsmännen deklarerade att den globala uppvärmningen har blivit en ”pseudoreligion” och de noterade att stigande CO2 ”inte har någon mätbar effekt” på temperaturen. Vetenskapsmännen skrev också att ”FNs IPCC har förlorat sin vetenskapliga kredibilitet.”

The scientists, from many disciplines, including physicists, meteorology, chemistry, and geology, explain that “humans have had no measurable effect on global warming through CO2 emissions. Instead the temperature fluctuations have been within normal ranges and are due to natural cycles.” …

”Viktigare är, det finns allt fler bevis på att antropogen CO” inte spelar någon mätbar roll,” skrev vetenskapsmännen. ”Faktum är att koldioxidens förmåga att absorbera strålning är nästan uttömd vid dagens koncentration. Om CO2 verkligen hade en effekt och man skulle bränna allt fossilt bränsle så skulle fortfarande uppvärmningen begränsas till några tiondels grader,” tillade de.

IPCC har varit medveten om detta faktum men man ignorerade detta då man studerade 160 års temperaturmätningar och 150 års mätningar av koldioxidhalten. Resultatet är att IPCC har förlorat sin vetenskapliga trovärdighet.” skrev vetenskapsmännen.

Atmosfören har inte blivit varmare sedan 1998 – mer än 10 år (det här skrevs 2009) och den globala temperaturen har sjunkit signifikant sedan 2003. Inte en enda signifikant klimatmodell förutsåg detta. Enligt IPCC borde det ha blivit kontinuerligt varmare men precis motsatsen skedde.” skrev vetenskapsmännen.

“Indeed the atmosphere has not warmed since 1998 – more than 10 years, and the global temperature has even dropped significantly since 2003. Not one of the many extremely expensive climate models predicted this. According to the IPCC, it was supposed to have gotten steadily warmer, but just the opposite has occurred,” the scientists wrote.

Det är intressant att notera att vetenskapsmännen klagar på att media vägrar rapportera om annat än den fastslagna linjen. Hbl är alltså inte ensam men detta gör inte skammen mindre.

Tyska nyhetsmedia har tråkigt nog tagit en ledande position i att vägra att rapportera om synpunkter som är kritiska till antropogen global uppvärmning. Till exempel ordnades den andra ”Internationella klimatrealistkonferensen i New York (2009) i vilken ungefär 800 vetenskapsmän deltog av vilka somliga tillhör världens bästa klimatologer och specialister i närbesläktade områden. Media i USA rapporterade tillsammans med Wiener Zeitung om konferensen, här i Tyskland höll pressen, den publika televisionen och radion helt tyst. Det är mycket olyckligt hur våra media har utvecklats – under tidigare diktaturer fick media order om vad man inte ville ha rapporter om. Men idag vet de det utan att ens behöve instruktioner.

Brevet var undertecknat av:

Vetenskapsmän

1 Prof. Dr.Ing. Hans-Günter Appel
2 Prof. Dr. hab. Dorota Appenzeller Professor of Econometrics and Applied Mathematics, Vice Dean University Poznan, Poland
3 Prof. Dr. Wolfgang Bachmann Former Director of the Institute for Vibration Engineering, FH Düsseldorf
4 Prof. Dr. Hans Karl Barth Managing Director World Habitat Society GmbH – Environmental Services
5 Dipl. Biologist Ernst Georg Beck
6 Dr. rer.nat. Horst Borchert Physicist
7 Dipl. Biol. Helgo Bran Former BW parliamentarian Green Party
8 Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Buse Bio-chemist
9 Dr.Ing Ivo Busko German Center for Aviation and Aeronautics e.V.
10 Dr.Ing Gottfried Class Nuclear Safety, Thermo-hydraulics
11 Dr.Ing Urban Cleve Nuclear physicist, thermodynamics energy specialist
12 Dr.-Ing Rudolf-Adolf Dietrich Energy expert
13 Dipl.-Ing. Peter Dietze IPCC Expert Reviewer TAR
14 Dr. rer. nat Siegfried Dittrich Physical chemist
15 Dr. Theo Eichten Physicist
16 Ferroni Ferruccio Zurich President NIPCC-SUISSE
17 Dr. sc.agr. Albrecht Glatzle Agricultural biologist, Director científico INTTAS, Paraguay
18 Dr. rer. nat. Klaus-Jürgen Goldmann Geologist
19 Dr. rer. nat. Josef Große-Wördem Physical chemist
20 Dipl. Geologist Heinisch Heinisch
21 Dr. rer.nat. Horst Herman Chemist
22 Prof. Dr. Hans-Jürgen Hinz Former University of Münster Institute for Physical Chemistry
23 Dipl. Geologist Andreas Hoemann Geologist
24 Dipl. Geologist Siegfried Holler
25 Dr. rer.nat. Heinz Hug Chemiker
26 Dr. rer. nat. Bernd Hüttner Theoretical Physicist
27 Prof. Dr. Werner Kirstein Institute for Geography University Leipzig
28 Dipl. Meteorologe Klaus Knüpffer METEO SERVICE weather research GmbH
29 Dr. rer. hort. Werner Köster
30 Dr. rer.nat. Albert Krause Chemist
31 Drs. Hans Labohm IPCC AR4 Expert Reviewer Dipl. Business / science journalist
32 Dr. Rainer Link Physicist
33 Dipl. Physicist Alfred Loew
34 Prof. Dr. Physicist Horst-Joachim Lüdecke University for Engineering and business of Saarland
35 Prof. Dr. Horst Malberg University professor em. Meteorology and Climatology / Former Director of the Institute for Meteorology of the University of Berlin
36 Dr. rer.nat Wolfgang Monninger Geologist
37 Dipl. Meteorologist Dieter Niketta
38 Prof. Dr. Klemens Oekentorp Former director of the Geological-
Paleolontology Museum of the Westphalia Wilhelms-University Münster
39 Dr. Helmut Pöltelt Energy expert
40 Dipl. Meteorologist Klaus-Eckart Puls Meteorologist
41 Prof. Dr. Klaas Rathke Polytechnic OWL Dept. Höxter
42 rof. Dr.-Ing. Sc. D. Helmut Reihlen Director of the DIN German Institute for
43 Prof. Dr. Oliver Reiser University of Regensburg
44 Dipl. Physicist Wolfgang Riede Physicists ETH
45 Dipl.- Mineralogist Sabine Sauerberg Geoscientist
46 Prof. Jochen Schnetger Chemist
47 Prof. Dr. Sigurd Schulien University instructor
48 Dr. rer.nat. Franz Stadtbäumer Geologist
49 Dr. rer.nat. Gerhard Stehlik Physical chemist
50 Dipl. Ing. (BA) Norman Stoer System administrator
51 Dr. rer.nat.habil Lothar Suntheim Chemist
52 Dipl.-Ing. Heinz Thieme Technical assessor
53 Dr. phil. Dipl. Wolfgang Thüne Mainz Ministry of Environment Meteorologist
54 Dr. rer. oec. Ing. Dietmar Ufer Energy economist, Institute for Energy
Leipzig
55 Prof. Dr. Detlef von Hofe Former managing director of the DVS
56 Dipl Geographist Heiko Wiese Meteorologist
57 Dr.rer.nat. Erich Wiesner Euro Geologist
58 Dr.rer.nat. Ullrich Wöstmann Geologist
59 Prof. em. Dr. Heinz Zöttl Soil Sciences
60 Dr.rer.nat. Zucketto Chemist
61 Dr. rer.nat. Ludwig Laus Geologist
+ 6 others
And 189 concerned active citizens, many with distinguished professional titles.


Pointman's

A lagrange point in life

THE HOCKEY SCHTICK

Lars Silén: Reflex och Spegling

NoTricksZone

Lars Silén: Reflex och Spegling

Big Picture News, Informed Analysis

Canadian journalist Donna Laframboise. Former National Post & Toronto Star columnist, past vice president of the Canadian Civil Liberties Association.

JoNova

Lars Silén: Reflex och Spegling

Climate Audit

by Steve McIntyre

Musings from the Chiefio

Techno bits and mind pleasers

Bishop Hill

Lars Silén: Reflex och Spegling

Watts Up With That?

The world's most viewed site on global warming and climate change

TED Blog

The TED Blog shares news about TED Talks and TED Conferences.

Larsil2009's Blog

Lars Silén: Reflex och Spegling

%d bloggare gillar detta: